HÄR ÄR GÖ­TE­BORGS NYA SUPERBIBLIOTEK

Marcus Ljung­ström är bib­li­o­te­ka­rie på det nya Världs­lit­te­ra­tur­hu­set på Gam­lestads Torg. Här finns böc­ker på al­la språk som ta­las i Gö­te­borg.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son

Den rost­bru­na bygg­na­den står mitt i sme­ten där spår­vag­nar från he­la Gö­te­borg möts och där nya Gam­lesta­den väx­er fram. Världs­lit­te­ra­tur­hu­set är stads­de­lens nya bib­li­o­tek men med tan­ke på plat­sen hop­pas man att den mång­språ­ki­ga verk­sam­he­ten ska loc­ka in bå­de pend­la­re och läs­sug­na från he­la sta­den.

– Vi täc­ker al­la språk som finns i Gö­te­borg och någ­ra där­till. Själv­klart, kan vi ha mis­sat nå­got språk men det får bli en ut­ma­ning att kom­plet­te­ra med det, sä­ger Marcus Ljung­ström, bib­li­o­te­ka­rie med an­svar för mark­nads­fö­ring och pro­gram på Världs­lit­te­ra­tur­hu­set.

Fy­ra plan av språk

När stads­de­lens gam­la bib­li­o­tek stäng­de i sep­tem­ber flyt­ta­de böc­ker och per­so­nal med till Gam­mel­stads torg men i det nya Världs­lit­te­ra­tur­hu­set finns det plats för mer.

På tre plan ryms skön­lit­te­ra­tur och fak­ta som på ett van­ligt bib­li­o­tek men här får ut­länds­ka böc­ker på oli­ka språk ta stor plats och man vill upp­munt­ra folk att ta va­ra på sitt mo­ders­mål. Här finns även en bar­nav­del­ning på ett helt vå­nings­plan med så­väl svens­ka som ut­länds­ka böc­ker. På fjär­de vå­ning­en i hu­set finns en hör­sal för 80 per­so­ner med plats för pro­gram­verk­sam­het och ming­el.

– Al­la bib­li­o­tek i Gö­te- borg har en mind­re sam­ling av lit­te­ra­tur på and­ra språk men den lyfts of­ta in­te fram och får in­te ta yta el­ler man kanske in­te kny­ter an sin pro­gram­verk­sam­het till det. Det är tan­ken att vi ska gö­ra här.

Er­bju­der kre­a­ti­va rum

Världs­lit­ter­tur­hu­set vill va­ra en kre­a­tiv plats där för­fat­ta­re, stu­den­ter och and­ra skri­van­de kan ar­be­ta ostört el­ler i grupp. Där­för er­bju­der bib­li­o­te­ket fle­ra grupp­rum och plat­ser att ar­be­ta vid och tan­ken är att kun­na er­bju­da skri­var­cirk­lar och and­ra works­hops.

Den förs­ta de­cem­ber är det in­vig­ning och Världs­lit­ter­tur­hu­set bju­der på ett fullspäc­kat pro­gram för bå­de barn och vux­na. Det blir bland an­nat mu­sik, för­fat­tar­sam­tal, hög­läs­ning, works­hops, gui­dad vis­ning av hu­set och världs­pre­miär för da­ta­spe­let Sta­den un­der sta­den.

– Jag har prov­spe­lat och det är jät­te­häf­tigt. Det hand­lar om Nya Lödö­se och man går om­kring här så som det såg ut för 500 år se­dan. Spe­let är in­stal­le­rat på en av vå­ra da­to­rer och det är tänkt att man ska kun­na spe­la det här i fort­sätt­ning­en, sä­ger Marcus Ljung­ström

Ny mö­tes­plats

Ge­nom fönst­ret på tred­je vå­ning­en skym­tar Erik­bergs­boc­ken och top­pen på Mast­hugg­s­kyr­kan. På and­ra si­dan lig­ger Gam­lesta­den och den ut­gräv­da plat­sen där me­del­tids­sta­den Nya Lödö­se låg och där nya bo­stä­der ska byg­gas.

– Ut­sik­ten här­i­från vi­sar att Gam­lesta­den in­te lig­ger så långt bort från cen­tra­la Gö­te­borg. Bib­li­o­tek är en plats för läs­ning, lit­te­ra­tur men det är ock­så en plats för män­ni­skor att mö­tas på. I och med att vi lig­ger här kom­mer det va­ra en ge­nom­ström­ning på män­ni­skor, en of­fent­lig yta där män­ni­skor kan mö­tas ge­nom oss bib­li­o­te­ka­ri­er el­ler i spon­ta­na mö­ten som upp­står på bib­li­o­tek.

Bib­li­o­tek är en plats för läs­ning, lit­te­ra­tur men det är ock­så en plats för män­ni­skor att mö­tas på.

BARN­BÖC­KER. Ett helt vå­nings­plan är till för bar­nen. Bib­li­o­te­ka­ri­en Marcus Ljung­ström be­rät­tar att här finns även en till­fäl­lig ut­ställ­ning med fynd från Nya Lödö­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.