Kor­te­da­las kamp för sitt bib­li­o­tek

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son

Grup­pen Räd­da Kortedala bib­li­o­tek ger in­te upp kam­pen. Med 4 200 namn på pro­test­lis­tan mot ned­skär­ning­ar­na krä­ver de nu svar från po­li­ti­ker­na. – Vi har hål­lit på se­dan års­skif­tet och käm­pat för bib­li­o­te­ket. Se­dan ok­to­ber har de mins­kat på per­so­na­len och öp­pet­ti­der­na och dra­git ner på verk­sam­het som sa­go­läs­ning, sä­ger Hå­kan Lun­dqvist i grup­pen Räd­da Kortedala bib­li­o­tek.

På tis­da­gen sam­la­des om­kring 70 per­so­ner från grup­pen för att krä­va svar och en rim­lig mo­ti­ve­ring­en till ned­skär­ning­ar­na från stads­dels­nämn­dens po­li­ti­ker.

– Vi har gjort de här sats­ning­ar­na och pri­o­ri­te­ring­ar­na. Det nya Värdslit­te­ra­tur­hu­set in­vigs snart och del­vis ut­i­från det, har vi gjort an­pass­ning­ar och fått in allti­hop i bud­ge­ten. Kul­tur­hu­set i Berg­sjön har ock­så bör­jat byg­gas med en li­ten bib­li­o­teks­fi­li­al. Sum­ma sum­ma-

rum blir ut­bu­det bätt­re för med­bor­gar­na, sä­ger Öz­gur Tas­bas, ord­fö­ran­de (po­li­tisk vil­de) i SDN Öst­ra Gö­te­borg.

Men grup­pen Räd­da Kortedala bib­li­o­tek hål­ler in­te helt med ut­an me­nar att man tar bort en vik­tig mö­tes­plats i om­rå­det sam­ti­digt som man upp­ma­nar till nya mö­tes­plat­ser ge­nom en med­borg­ar­bud­get på 400 000 kro­nor.

– Man drar ner på en bra mö­tes­plats som finns. Inga för­slag man kan rös­ta på hand­lar om bib­li­o­te­ket och då var det än­då 13 för­slag om

det. Kortedala torg blir som ett stort hål, det finns in­te ens ett café kvar i dag, sä­ger Hå­kan Lun­dqvist.

Grup­pen är oro­li­ga att ex­em­pel­vis språkcafé och läx­hjälp kom­mer att för­svin­na?

– Den verk­sam­he­ten ska fort­gå, det är in­te med i bib­li­o­te­kets eg­na bud­get ut­an myc­ket som sker där drivs av kraf­ter ut­i­från, sä­ger Öz­gur Tas­bas. Öp­pet­ti­der­na och per­so­na­len har ock­så mins­kat? – Öp­pet­ti­der­na änd­ra­des ef­tersom per­so­na­len mins-

ka­de. Det är flest be­sö­ka­re på var­da­gar mel­lan kloc­kan 15 och 18.

Vad hop­pas ni på i grup­pen Räd­da Kortedala bib­li­o­tek?

– Vi krä­ver att bud­ge­ten, per­so­nal­styr­kan och öp­pet­ti­der­na åter­ställs. Ung­do­mar­na kom­mer in­te åka till Gam­lesta­den. De är tryg­ga i Kortedala och det blir en helt an­nan grej att åka iväg nå­gon an­nan­stans, sä­ger Hå­kan Lun­dqvist.

FOTO: HÅ­KAN LJUNGQVIST

KÄM­PAR. Grup­pen Räd­da Kortedala bib­li­o­tek vill att po­li­ti­ker­na åter­stäl­ler bud­get, per­so­nal och öp­pet­ti­der för bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.