Enkla­re åka kol­lek­tivt

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Bil­jettsor­ti­men­tet ska bli enkla­re och dagens över 70 zo­ner slås ihop till 3. Det be­slu­ta­de re­gi­on­full­mäk­ti­ge un­der tis­da­gen. Många upp­le­ver dagens bil­jett­sy­stem som krång­ligt och zo­nin­del­ning­ar­na byg­ger på föråld­ra­de spe­ci­al­lös­ning­ar som kom­mu­ner­na har gjort själ­va.

För­sla­get var att slå ihop dagens över 70 zo­ner i re­gi­o­nen till 3. På tis­da­gens re­gi­on­full­mäk­ti­ge togs det sista av­gö­ran­de be­slu­tet.

– Ett gläd­jan­de be­slut och ett vik­tigt steg för att ta kol­lek­tiv­tra­fi­ken in i fram­ti­den. Med fär­re zo­ner är det fär­re kun­der som be­hö­ver re­sa över zon­gräns, vil­ket många kun­der idag upp­le­ver som krång­ligt. Det­ta kom­mer att gyn­na ar­betspend­ling­en, sä­ger Lars Hol­min (M), sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Väst­tra­fik, i ett press­med­de­lan­de.

Även bil­jett­sy­ste­met ska för­enklas.

– Vi be­hö­ver gö­ra det enkla­re för vå­ra kun­der att be­ta­la för de tjäns­ter vi er­bju­der. Med en dra­ma­tiskt för­enklad zon­struk­tur så är jag över­ty­gad om att vi för­enklar var­da­gen för bå­de nu­va­ran­de och kom­man­de kun­der på ett be­ty­dan­de sätt, sä­ger Lars Back­ström, vd på Väst­tra­fik.

För gö­te­bor­gar­na är be­slu­tet in­te helt okon­tro­ver­si­ellt. Prin­ci­pen med 3 zo­ner i stäl­let för 70 in­ne­bär att läng­re re­sor in­om re­gi­o­nen blir bil­li­ga­re me­dan kor­ta­re re­sor, ex­em­pel­vis in­om Gö­te­borg kan bli dy­ra­re.

– Men det är ock­så där­för vi tog tre zo­ner och in­te en zon som ha­de va­rit det all­ra enk­las­te. Det skul­le gö­ra de kor­ta re­sor­na allt för dy­ra.

Nu ska tek­ni­ken an­pas­sas, fö­ra­re ut­bil­das och in­for­ma­tio­nen gå ut till re­se­nä­rer­na in­nan ett in­fö­ran­de ti­di­gast 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.