Så ska Ran­ne­ber­gen få till­ba­ka ser­vicen

Sim­hal­len ekar tom se­dan 2015. Ny­li­gen stäng­de mat­af­fä­ren och postom­bu­det igen. Ran­ne­ber­gen cent­rum har sett bätt­re da­gar men hop­pet om ett liv­ligt cent­rum le­ver fort­fa­ran­de.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­[email protected]­te­borg­di­rerkt.se

Sim­hal­len ekar tom se­dan 2015. Ny­li­gen stäng­de mat­af­fä­ren och postom­bu­det igen. Ran­ne­ber­gen cent­rum har sett bätt­re da­gar men hop­pet om ett liv­ligt cent­rum le­ver fort­fa­ran­de.

RAN­NE­BER­GEN

En ef­ter en har verk­sam­he­ter­na lagts ner i Ran­ne­ber­gen cent­rum. 2015 stäng­de bad­hu­set och gym­met på grund av bygg­na­dens då­li­ga skick. Un- der hös­ten har mat­af­fä­ren och postom­bu­det bom­mat igen.

– Det är ett gans­ka stort om­rå­de för att in­te ha en af­fär. Nu får vi åka till Löv­gär­det el­ler Angered för att hand­la. Det är in­te så lätt för al­la att tas sig dit, sä­ger en bo­en­de i om­rå­det.

Or­sa­ken till att af­fä­ren har stängt är att verk­sam­he­ten in­te var lön­sam, me­nar man på Gö­te­borgs­lo­ka­ler som äger och för­val­tar Ran­ne­ber­gen cent­rum.

– Kun­d­un­der­la­get är gan- ska ma­gert i Ran­ne­ber­gen ty­värr, sä­ger Ul­ri­ka Evenås, fas­tig­hets­för­val­ta­re i Ran­ne­ber­gen, Gö­te­borgs­lo­ka­ler.

Pla­ner på upp­rust­ning Men än är hop­pet in­te helt ute för Ran­ne­ber­gen cent­rums över­lev­nad. Gö­te­borgs­lo­ka­ler har se­dan ett par år till­ba­ka dri­vit ett ut­veck­lings­ar­be­te för fas­tig­he­ten.

– Till­sam­mans med and­ra ak­tö­rer i om­rå­det som stads­de­len, Bostads­bo­la­get, idrott- och för­e­nings­för­valt­ning­en och bo­en­de har vi ge- nom­fört tre works­hops för att få en bild över om­rå­det, sä­ger Ul­ri­ka Evenås.

Ar­be­te har re­sul­te­rat i att Gö­te­borgs­lo­ka­ler kom­mer att star­ta en pro­jek­te­ring för att på sikt rus­ta upp och byg­ga om Ran­ne­ber­gen cent­rum.

– Det in­ne­bär att vi ock­så så små­ning­om kom­mer att på­bör­ja ett re­kry­te­rings­ar­be­te för att hit­ta en ny hand­la­re till Ran­ne­ber­gen, sä­ger Ul­ri­ka Evenås.

FOTO: LI­NA ISAKS­SON

Mat­af­fä­ren i Ran­ne­ber­gen cent­rum har stängt på grund av då­lig lön­sam­het, me­nar man på Gö­te­borgs­lo­ka­ler som äger och för­val­tar bygg­na­den. BUTIKEN UPPHÖRT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.