KOLLEGORNA KÄMPAR FÖR UTVISNINGSHOTADE REZA

Ris­ke­rar gri­pas och dö­das om han skic­kas till­ba­ka till Iran.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Har man in­te va­rit för­följd el­ler sett när nå­gon grips el­ler av­rät­tas of­fent­ligt för­står man in­te hur rädd man blir när man för­står att po­li­sen ska gri­pa en.

Reza var lands­lags­spe­la­re i vat­ten­po­lo i Iran. Men som ic­ke tro­en­de och kri­tisk till re­gi­men i lan­det tving­a­des han läm­na allt. Ef­ter ba­ra tre år i Sverige har han lärt sig svens­ka och fått fast jobb som bad­värd. Nu kan han tving­as ge upp sitt nya liv.

– Har man in­te va­rit för­följd el­ler sett när nå­gon grips el­ler av­rät­tas of­fent­ligt för­står man in­te hur rädd man blir när man för­står att po­li­sen ska gri­pa en. Då för­står man in­te hel­ler hur rädd man är när man vill fly sitt land, sä­ger Reza Hag­h­goom, 28 år.

Med va­kan­de ögon hål­ler han koll på mo­tions­sim­ma­re och ett par barn som för­sö­ker ko­or­di­ne­ra ben och ar­mar för att hål­la sig fly­tan­de. Trots stres­sen och oviss­he­ten om fram­ti­den kom­mer Reza till job­bet som bad­vakt och sim­lä­ra­re med gott hu­mör.

I sim­hal­len i Angered Are­na har han fått möj­lig­het att ploc­ka upp sim­ning­en - hans pas­sion i li­vet - som han tving­a­des ge upp i hem­lan­det Iran. Där var han en lo­van­de lands­lags­spe­la­re i vat­ten­po­lo, men som re­gim­kri­tisk och ic­ke tro­en­de mus­lim var en id­rotts­kar­riär omöj­lig.

Ef­ter att tac­kat nej till att vall­fär­da till Mec­ka med res­ten av lands­la­get be­slag­togs Re­zas pass. En an­nan gång miss­hand­la­des han när han blev på­kom­men med att bry­ta fas­tan un­der Ra­ma­dan och tving­a­des sä­ga far­väl till lands­la­get.

Istäl­let fo­ku­se­ra­de Reza på stu­di­er­na in­om id­rotts­fy­si­o­lo­gi och blev allt mer ak­tiv i en re­gim­kri­tisk stu­dent­grupp på uni­ver­si­te­tet.

Reza be­rät­tar att grup­pen dis­ku­te­ra­de och spred ma­te- ri­al om hur islam på­ver­kar män­ni­skors liv i Iran.

– Om nå­gon dric­ker al­ko­hol tre gång­er kan de dö­das, om en kvin­na in­te bär hi­jab kan hon skic­kas till fäng­el­se, en tjej får in­te sim­ma för att de sä­ger att hon är na­ken. Man kan fyl­la en bok med al­la för­bud.

Han fick an­svar för grup­pens in­for­ma­tions­ma­te­ri­al men re­gi­men som ha­de haft ögo­nen på ho­nom en tid gjor­de till slut ett till­slag i lä­gen­he­ten där Reza bod­de med sin pap­pa.

– Pap­pa ring­de och sa att de le­ta­de ef­ter mig och utan att träf­fa pap­pa igen flyd­de jag lan­det över ber­gen till Tur­ki­et och kom till Gö­te­borg som asyl­sö­kan­de.

Fas­tan­ställd som bad­värd

Läng­tan till sim­ning­en led­de Reza till Angered Are­na där han snabbt blev fas­tan­ställd och med hjälp av kollegorna lär­de han sig svens­ka.

– Reza är en med­ar­be­ta­re som vi tror på och som vi har valt att an­stäl­la för han gör ett jät­te­bra jobb och bi­drar bå­de till verk­sam­he­ten och ar­bets­mil­jön på ett po­si­tivt sätt. Nu kan han ryc­kas ifrån oss och det på­ver­kar he­la grup­pen, sä­ger Jo­han­nes Lund­berg vid Idrott & för­e­nings­för­valt­ning­en, Angered Are­na.

För­ra året fick Reza av­slag på asy­lan­sö­kan. 13 de­cem­ber är det dags igen för en av­gö­ran­de in­ter­vju hos myn­dig­he­ten. Skic­kas Reza till­ba­ka till Iran ris­ke­rar han att gri­pas och kanske dö­das. Kollegorna har star­tat en nam­nin­sam­ling och skri­vit till mi­gra­tions­ver­ket för att stop­pa en ut­vis­ning.

– I en de­mo­kra­ti har vi skyl­dig­het att fö­ra den ta­lan som in­te går att fö­ra i ex­em­pel­vis Re­zas hem­land, sä­ger Jo­han­nes Lund­berg.

Hur känns det att Reza kanske kom­mer för­svin­na från er?

– Jag kan in­te ens sä­ga or­den. Det är helt fruk­tans­värt hur män­ni­skor be­hand­las, vi har mänsk­li­ga rät­tig­he­ter som vi står ba­kom på papp­ret men tve­kar in­te att ut­vi­sa folk till för­föl­jel­se, tor­tyr, fäng­el­se el­ler dö­den, sä­ger Jo­han­nes med grå­ten i hal­sen. Reza, vad är din högs­ta öns­kan? – Att över­le­va.

LANDSLAGMAN.Reza Hag­h­goom har sim­mat och va­rit med i lands­la­get i vat­ten­po­lo i Iran men tving­a­des läm­na la­get när han blev på­kom­men med att va­ra ic­ke tro­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.