Hämt­ser­vice – då mins­ka­de av­fal­let med 20 pro­cent

Un­der ett år har näs­tan 1000 vil­lor i Gö­te­borg fått si­na för­pack­ning­ar häm­ta­de ut­an­för dör­ren. Re­sul­ta­tet: restav­fal­let mins­ka­de med 20 pro­cent. Nu för­längs testet i två år.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Testet har på­gått i två om­rå­den med sam­man­lagt 1000 vil­lor. Gö­te­bor­gar­na som har del­ta­git har fått tid­ning­ar, pap­pers- och plast­för­pack­ning­ar häm­ta­de vid dör­ren.

Re­sul­ta­tet vi­sar att vil­lor­na bli­vit bätt­re på att åter­vin­na – fram­för allt mjuk­plast. Sopp­å­sar med van­ligt restav­fall mins­ka­de i snitt med 20 pro­cent.

Yt­ter­li­ga­re en mil­jö­för­del med testet har va­rit att hus­hål­len slup­pit sät­ta sig bi­len för att kö­ra till en åter­vin­nings­sta­tion med sitt skräp.

– Drygt 40 pro­cent upp­ger att de kört mind­re, sä­ger Em­ma Hil­mers­son på krets­lopp och vat­ten i ett press­med­de­lan­de.

För många av fa­mil­jer­na har testet ock­så bli­vit ett upp­vak­nan­den.

Drygt 30 pro­cent sä­ger att de i stör­re ut­sträck­ning en ti­di­ga­re haft med sig egen kas­se när de hand­lat och till ex­em­pel köpt mer stor­pack och re­fill.

– Många blev för­vå­na­de över hur myc­ket för­pack­ning­ar de fak­tiskt har när de sett mäng­den i kär­len, nå­got som mo­ti­ve­rar att mins­ka på det­ta vid in­köp, be­rät­tar Em­ma Hil­mers­son.

Tack va­re det lyc­ka­de testet har krets­lopp och vat­ten­nämn­den be­slu­tat att fort­sät­ta testet i två år. Men upp­hämt­ning­en är in­te gra­tis.

– Kom­mu­nen får in­te an­vän­da av­fall­s­tax­an till att häm­ta för­pack­ning­ar ef­tersom det en­ligt la­gen är pro­du­cen­ter­na som ska be­ta­la in­sam­ling­en.

Ef­ter testet har över hälf­ten av fa­mil­jer­na valt att be­hål­la tjäns­ten, till själv­kost­nads­pris.

Det är pap­pers- och plast­för­pack­ning­ar som of­tast ham­nar fel­ak­tigt i de van­li­ga so­por­na. VAN­LI­GA FEL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.