Så ska­pas trygg­het

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son

i Kvi­bergs äng­ar

En ak­ti­vi­tets­slinga med grill­plats, lek­plats och ute­gym. Men inga låsta grin­dar. Det är vi­sio­nen för Kvi­bergs­run­dan som ska ska­pa triv­sel och trygg­het i nya bo­stads­kvar­te­ret. KVI­BERG Tryggt och triv­samt i sitt bo­stads­om­rå­de vill de fles­ta ha. När det nya bo­stads­kvar­te­ret Kvi­bergs Äng­ar väx­er fram vill man und­vi­ka låsta grin­dar och tar ett nytt grepp om trygg­hets­frå­gan. Med Kvi­bergs­run­dan sat­sar man istäl­let på öp­pen­het ge­nom att främ­ja liv och rö­rel­se i om­rå­det.

– Det är en ak­ti­vi­tets­slinga i stads­de­len där man kan ta en jogg­ningstur, pro­me­nad el­ler stan­na, le­ka el­ler ras­ta hunden. Oli­ka plat­ser där man kan träf­fas på helt en­kelt. På så sätt ökar män­ni­skors ge­men­skap och käns­lan av trygg­het, sä­ger Christi­na Ing­el­sten an­sva­rig för håll­bar bo­stads­ut­veck­ling, Skans­ka Nya Hem Gö­te­borg.

Idéen till Kvi­bergs­run­dan är re­sul­ta­tet av ett pro­jekt där Skans­ka, and­ra byggak­tö­rer, po­li­sen och re­pre­sen­tan­ter från kom­mu­nen har sam­lats för att ska­pa en ge­men­sam trygg­hets­bild för he­la stads­de­len.

– Vi för­sö­ker all­tid va­ra med när om­rå­den pla­ne­ras ut­i­från ett trygg­hets­per­spek­tiv. I det här fal­let blev Kvi­bergs­run­dan ak­tu­ell ef­ter att de an­grän­san­de all­män­na ytor­na re­dan var pro­jek­te­ra­de och del­vis ut­bygg­da. Till­sam­mans med ex­plo­a­tö­rer­na har kom­mu­nen där­för främst tit­tat på hur den nya gång­ba­nan ut­med Sä­veån kan in­te­gre­ras i pro­jek­tet ge­nom skylt­ning och be­lys­ning sä­ger Mar­tin Mid­ler, pro­jekt­le­da­re, Kvi­bergs Äng­ar, fas­tig­hets­kon­to­ret. Får stat­ligt bi­drag Även stat­li­ga Bo­ver­ket, som bland an­nat ger bi­drag för byg­gen i ut­sat­ta om­rå­den, stöd­jer ut­veck­ling­en av trygg­hets­tän­ket.

– När vi pla­ne­rar ett om­rå­de vill vi ha med hur det an­grän­sar till and­ra kvar­ter och för­sö­ker tän­ka på att det ska fin­nas ett flö­de av män­ni­skor och en öp­pen­het. Med Kvi­bergs­run­dan hop­pas vi öka ak­ti­vi­te­ten och rö­rel­sen så att fler vill rö­ra sig i om- rå­det och med det kom­mer triv­seln och trygg­he­ten, sä­ger Christi­na Ing­el­sten.

Från kom­mu­nens si­da hål­ler man med.

– Det är ett spän­nan­de sätt att ar­be­ta på för att få om­rå­den att fun­ge­ra. Det är jät­te­bra att folk rör sig på plat­ser som an­nars kan kän­nas li­te som en bak­si­da. Så det är ett bra tänk, sä­ger Mar­tin Mid­ler.

ILLUSTRATION: TOMORROW AB

När Kvi­bergs Äng­ar ut­veck­las sat­sar man på trygg­het och triv­sel ge­nom att ska­pa nya mö­tes­plat­ser. KVI­BERGS­RUN­DAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.