Lar­met: 40 barn är hem­lö­sa i Ang­e­red

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

663 barn är hem­lö­sa i Gö­te­borg. På Re­nings­borgs bo­en­de i Ang­e­red bor drygt 40. ”Sex­å­ring­ar vet vad Boplats är och hur många po­äng som krävs. Det är in­te rätt”, sä­ger verk­sam­hets­che­fen.

663 barn är hem­lö­sa i Gö­te­borg. På Re­nings­borgs bo­en­de i Ang­e­red bor 40 av dem. ”Bar­nen här tän­ker som vux­na och vet vad Boplats är. Det är in­te rätt”, sä­ger verk­sam­hets­che­fen. ANG­E­RED En gung­häst de­lar rum med ett ping­is­bord, en lek­saks­spis och en tv-hör­na. Ett an­nat rum pryds av pap­per­sjul­gra­nar och tom­tar. Al­la ge­men­sam­ma ytor bär spår av att här - på Re­nings­borgs bo­en­de i Ang­e­red – bor barn.

– Runt 40 barn med fa­mil­jer bor här. I he­la Gö­te­borg är över 660 barn. Det är vik­tigt att al­la kän­ner till hur många de är. Vi kal­lar dem för bo­stads­lö­sa. Barn ska in­te be­hö­va få hö­ra att de är hem­lö­sa, sä­ger Am­mar Ah­med, Verk­sam­hets­chef, Bo­en­de ut­an stöd Ang­e­redsvin­keln.

Re­nings­borg har en av Gö­te­borgs störs­ta se­cond­hand­bu­ti­ker i Ang­e­red. I ja­nu­a­ri 2018 öpp­na­de de på sam­ma adress, ett bo­en­de för fa­mil­jer som är akut hem­lö­sa, men ut­an and­ra so­ci­a­la pro­blem. Tan­ken är att bo­en­det ska va­ra till­fäl­ligt men fle­ra fa­mil­jer har bott där i nio må­na­der.

Många har dess­utom flyt­tat runt mel­lan ho­tell, vand­rar­hem och and­ra lös­ning­ar i fle­ra år.

En si­tu­a­tion som Am­mar Ah­med tyc­ker är ohåll­bar, sär­skilt för bar­nen:

– Det blir svårt att kny­ta an till samhället, få kom­pi­sar och fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. All oviss­het ska­par ka­os, sä­ger Am­mar Ah­med och fort­sät­ter:

– De tän­ker som vux­na och är in­blan­da­de i de vux­nas pro­blem. ” Har du kol­lat

Boplats, mam­ma?” Sex­å­ring­ar som vet vad Boplats är och hur många po­äng som krävs. Det är in­te rätt. Barn ska le­ka och ha ro­ligt.

Där­för fo­ku­se­rar bo­en­det på en gi­van­de fri­tid. Vo­lon­tä­rer pyss­lar, lä­ser och ord­nar ut­flyk­ter för bar­nen.

I ett av de två ge­men­sam­ma kö­ken sit­ter Na­dia. Hon har bott här se­dan april, med man och fy­ra barn. De kom till Sve­ri­ge för fem år se­dan och har se­dan dess flyt­tat mel­lan oli­ka till­fäl­li­ga lös­ning­ar. Na­dia har stått i kön på Boplats li­ka länge.

– Jag vän­tar var­je dag. Det hän­der ingen­ting, sä­ger hon.

När hon kom till Sve­ri­ge job­ba­de hon som stä­ders­ka men har även va­rit för­äld­ra­le­dig och stu­de­rat på SFI. Nu går al­la barn i sko­la el­ler för­sko­la och hon är be­redd att ta i stort sett vil­ket jobb som helst. För ut­an in­komst tror hon att det är svårt att få ett bo­en­de via Boplats.

Trots den svå­ra si­tu­a­tio­nen trivs fa­mil­jen på bo­en­det och upp­skat­tar att bar­nen får ta plats här. Sam­ti­digt är det är svårt att pla­ne­ra li­vet och ge till­räck­ligt med trygg­het när de in­te vet hur länge de får stan­na. Men Na­dia ger in­te upp hop­pet om en egen lä­gen­het.

– Vi vill ba­ra ha ett hem och fort­sät­ta med li­vet. Det är det vik­ti­gas­te med tan­ke på bar­nen.

I per­so­nal­rum­met finns jul­must och in­slag­na pa­ket in­för jul­fes­ten. På Re­nings­borg vill man att fa­mil­jer­na ska ha en så bra till­va­ro som möj­ligt.

– Det här pro­ble­met har växt för att det är brist på lä­gen­he­ter. Det byggs för dyrt. Vi mås­te hit­ta bil­li­ga­re lös­ning­ar och pri­o­ri­te­ra barn­fa­mil­jer. Ing­en vill le­va till­fäl­ligt, sä­ger Am­mar Ah­med. *Na­dia he­ter egent­li­gen nå­got an­nat. Li­na Isaks­son li­na.isaks­[email protected]­re­borg­di­rekt.se

FOTO: LI­NA ISAKS­SON

På Re­nings­borgs bo­en­de i Ang­e­red bor 40 av Gö­te­borgs 663 hem­lö­sa barn. – Vi kal­lar dem bo­stads­lö­sa. Barn ska in­te be­hö­va hö­ra att de är hem­lö­sa, sä­ger Am­mar Ah­med, Verk­sam­hets­chef, Bo­en­de ut­an stöd Ang­e­redsvin­keln. BO­STADS­LÖ­SA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.