Ex­per­ten: Det sä­ger di­na klä­der om dig

RETORIK. Pre­cis som kropps­språ­ket och rös­ten, som jag ta­lat om ti­di­ga­re, är klä­der en vik­tig kom­po­nent när det kom­mer till att ge ett bra förs­ta in­tryck.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

D

et vi ska va­ra med­vet­na om är att klä­der ta­lar. Vill du gö­ra ett gott förs­ta in­tryck, ska du fun­de­ra över om det rå­der nå­gon kläd­kod och hur du kan få di­na klä­der att sä­ga det du vill ut­i­från de giv­na ra­mar­na. En del män i ko­stym bär ”Hap­py socks”, strum­por med färg­gla­da och på­hit­ti­ga möns­ter.

Fle­ra sa –”det här med ro­li­ga strum­por är min grej”. Man vil­le vi­sa att fast man var en man i ko­stym så kun­de man vi­sa i strum­por­na att man än­då var ”en ro­lig kil­le”.

Ett smart drag och även om man föl­jer kläd­ko­den så kan man hit­ta nå­got per­son­ligt. Här är fy­ra sa­ker att tän­ka på kring di­na klä­der: 1. Kläd­kod.

Fun­de­ra över vil­ket sam­man­hang du ska vis­tas i. Finns det en ut­ta­lad el­ler out­ta­lad kläd­kod? Om det finns en ut­ta­lad kläd­kod, gör du bäst i att föl­ja den. Finns det en out­ta­lad kläd­kod kan det va­ra kne­pi­ga­re att ve­ta vad som gäl­ler i ett nytt sam­man­hang. Då är rå­det att pra­ta med män­ni­skor om de kan ge dig led­trå­dar, el­ler att väl­ja nå­got ne­utralt som en ka­vaj. Med en ka­vaj kan du som man och kvin­na klä upp dig, el­ler klä ned dig om du väl­jer att ta av ka­va­jen el­ler be­hål­la den på.

Ska du va­ra i ett sam­man­hang där du är osä­ker på vil­ken ni­vå du ska klä dig ef­ter – välj i så fall att klä upp dig nå­got snyg­ga­re. En snyggt klädd per­son, ses of­ta på med re­spekt. Det är all­tid lät­ta­re att ”klä ned sig”. Du kan ta av dig ka­va­jen och rul­la upp skjortär­mar­na el­ler ta av dig hög­klac­ka­de skor­na. Men du ska in­te all­tid ska väl­ja lång­klän­ning och frack ut­an ba­ra en ni­vå mer väl­klätt. Kom­mer du in­te till­räck­ligt upp­klädd kan det va­ra svårt att gö­ra nå­got åt det, och upp­fat­tas i vis­sa fall som otrev­ligt. 2. Per­son­lig­het.

Tänk på att di­na klä­der speg­lar vem du är. Välj där­för klä­der ut­i­från sam­man­hang, men ge klä­der­na en per­son­lig touch. Om vi tar ex­emp­let med ka­vaj igen, så ställ dig frågan hur ka­va­jen kan speg­la dig. Kan du ha en näs­duk i bröst­fic­kan som ploc­kar upp nå­got hos din per­son­lig­het, el­ler kan slip­sen bli din per­son­li­ga sig­na­tur? Vil­ken färg väl­jer du på ka­va­jen? Kvinnor har of­ta stör­re möj­lig­het att va­ri­e­ra si­na klä­der. Där finns sto­ra möj­lig­he­ter att vi­sa vem du är in­om kläd­ko­den. T. ex. ge­nom smyc­ken, en sjal, el­ler an­nan de­talj. 3. Färg.

Tänk på att star­ka fär­ger gör att du syns mer. Går du på ett ming­el t. ex. så fun­de­ra på om du vill sy­nas el­ler in­te. Vill du dra upp­märk­sam­he­ten till dig den­na kväll så välj nå­got färg­starkt. Vill du dä­re­mot ha en me­ra ned­to­nad fram­to­ning och in­te stå i cent­rum, välj då en me­ra ned­to­nad färg. Välj dock all­tid en färg som pas­sar dig och som du trivs i. 4.

Klä dig med el­ler emot di­na åhö­ra­re. Om du ska hål­la ett tal el­ler en pre­sen­ta­tion, kan det va­ra bra att va­ra nå­got me­ra upp­klädd än di­na åhö­ra­re. Ge­nom att va­ra rik­tigt snyggt klädd som ta­la­re vi­sar du på en re­spekt mot di­na lyss­na­re. Det är ock­så du som ska va­ra i fo­kus och då är det ex­tra bra om vi­sar det i di­na klä­der.

Kom ihåg att klä­der­na du bär, ska du kän­na dig be­kväm och snygg i. Väl­jer du klä­der du in­te är be­kväm i kom­mer det att mär­kas och ditt in­tryck för­säm­ras.

Kom­mer du in­te till­räck­ligt upp­klädd kan det va­ra svårt att gö­ra nå­got åt det, och upp­fat­tas som otrev­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.