Så för­de­las med­borg­ar­bud­ge­ten

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

Nu är det av­gjort hur med­borg­ar­bud­ge­ten på 400 000 kro­nor ska an­vän­das i Öst­ra Gö­te­borg. Tre för­slag på nya mö­tes­plat­ser i om­rå­det får de­la på pot­ten. ÖST­RA GÖ­TE­BORG Nu har med­bor­gar­ju­ryn i Öst­ra Gö­te­borg sagt sitt; öp­pet hus hos stads­de­lens för­e­ning­ar, skogs­pro­me­nad­grup­per och pick­nick med mat från he­la värl­den på Kor­te­da­la Torg. Det är för­sla­gen som kom­mer att ge­nom­fö­ras näs­ta år med bi­drag från med­borg­ar­bud­ge­ten på 400 000 kro­nor.

Det he­la av­gjor­des den 8 december då med­bor­gar­ju­ryn i Öst­ra Gö­te­borg träf­fa­des. Ju­ry­med­lem­mar­na fick fy­ra rös­ter var­de­ra att för­de­la på åt­ta för­slag. Ef­ter av­slu­tad om­röst­ning vi­sa­de det sig att bi­dra­get öp­pet hus hos stads­de­lens för­e­ning­ar ha­de fått flest rös­ter. På and­ra plats kom för­sla­get att ar­ran­ge­ra skogs­pro­me­na­der och där­ef­ter att ord­na en pick­nick med mat från he­la värl­den på Kor­te­da­la Torg.

– Det känns ro­ligt att mitt för­slag upp­skat­ta­des och vann, sä­ger Son­ja Ki­dishev, som läm­nat in för­sla­get mat­mark­nad på Kor­te­da­la Torg. Vägen till ge­men­skap går många gång­er via ma­ten och det är lätt att mö­tas via mat. I Öst­ra Gö­te­borg bor många na­tio­na­li­te­ter och jag tror att långt ifrån al­la har sma­kat på mat från al­la des­sa län­der i ett press­med­lan­de.

Syf­tet med med­borg­ar­bud­ge­ten i Öst­ra Gö­te­borg är att den ska an­vän­das till nå­got som de bo­en­de i om­rå­det kan ha gläd­je av och som kan le­da till att män­ni­skor som in­te van­ligt­vis träf­fas mö­ter varand­ra. Li­na Isaks­son

FOTO: MARIT LISSDANIELS

AV­GJORT. Med­bor­gar­ju­ryn i Öst­ra Gö­te­borg har rös­tat fram vil­ka tre för­slag som får peng­ar ur med­borg­ar­bud­ge­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.