Soul­par­ty ord­nar dans­fest

De har spe­lat i New York. Se­dan i Ber­lin. Nu ska Gö­te­borg nö­jes­värld ska­kas om i mel­lan­da­gar­na. Då spe­lar Su­bur­bans med LaGay­lia Fra­zi­er och Lol­lo Gard­t­man som gäs­ter – plus Mats Ni­leskär som dj. GASAR. Gbg Soul­par­ty stäl­ler till med dans­fest i mel­lan­da­ga

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

När Su­bur­bans firade tio år 2017 gick bil­jet­ter­na till ju­bi­le­ums­kon­ser­ten på Soc­ker­bru­ket åt som i ett nafs. Där och då föd­des idén hos ar­ran­gö­ren och boka­ren Jo­han­na Hol­mqvist om en kväll i sou­lens och fun­kens tec­ken.

Åt­ta­man­na­ban­det från Gö­te­borg gil­lar att spe­la, gör det gär­na och an­tar ut­ma­ning­ar – oav­sett om det är att spe­la på ett last­bils­flak el­ler på eget be­våg bo­ka in sig på någ­ra New York­klub­bar.

– Ja, Su­bur­bans vill gö­ra mer och al­la är po­si­ti­va, sä­ger Jo­han­na Hol­mqvist, som såg sin idé med Gbg Soul­par­ty fö­das.

– Jag ha­de star­tat mitt pro­duk­tions­bo­lag och vak­na­de en mor­gon med idén om ett soul­par­ty.

Nu är det dags och sats­ning­en är ge­di­gen. För­u­tom Su­bur­bans som hus­band kom­mer gäst­so­lis­ter­na Jo­han­na Hjort, Ele­na Pers­son, Lol­lo Gard­t­man och LaGay­lia Fra­zi­er till Träd­går’n den 28 december.

– LaGay­lia Fra­zi­er är ju kväl­lens stjär­na och hon är enormt tag­gad för det här, be­rät­tar Jo­han­na Hol­mqvist, som av­slö­jar mu­si­kens in­rikt­ning för kväl­len.

– Det blir lå­tar från 60-ta­let och fram­åt. Idén är ock­så att gäs­ta­ris­ter­na in­te ska sjunga det som de bru­kar gö­ra. Mats Ni­leskär gäs­tar Till Gbg Soul­par­ty har även den svens­ke soul­mäs­ta­ren, ra­di­opra­ta­ren, mu­sik­jour­na­lis­ten och dj:n Mats Ni­leskär en­ga­ge­rats.

– Han är ju ex­tremt upp­bo­kad och kör ba­ra som dj någ­ra gång­er per år, så det är fan­tas­tiskt, sä­ger Jo­han­na Hol­mqvist om bok­ning­en som blev klar då han fick Lu­kas Bon­ni­ers sto­ra jour­na­list­pris för si­na gär­ning­ar

För Su­bur­bans är det brå­da da­gar med re­pe­ti­tio­ner med och ut­an ar­tis­ter­na som ska va­ra med.

– Vi är ju al­la ama­tö­rer som har det här vid si­dan av job­bet, sä­ger Ur­ban Ward, till var­dags kom­mu­ni­ka­tions­chef på Gö­te­borgs kon­sert­hus och ti­di­ga­re cel­list i Sym­fo­ni­ker, men nu sax­o­fo­nist.

– Det finns ett otro­ligt driv i det här gäng­et. Har vi in­te kul kan det

va­ra. Så vi re­par myc­ket. Två gig i Har­lem Ge­nom kon­tak­ter lyc­kas ban­det bo­ka fy­ra spel­ning­ar på li­ka många klub­bar på Man­hat­tan vå­ren 2017.

– Vi gick in­te plus, men vi ha­de väl­digt ro­ligt. Vi fick två gig i Har­lem och där loss­na­de det ef­ter att de två ti­di­ga­re spel­ning­ar va­rit li­te ste­la. Det var så vi nöp oss i ar­men, sä­ger Ur­ban Ward. – Och i vå­ras var vi i Ber­lin. Som Su­bur­ban Gu­e­ril­la Soul har ban­det ock­så spe­lat på sin Ford Ran­che­ro -73 runt om i stan.

– Vi ha­de ing­et till­stånd och då vi kom till Sto­ra Te­a­tern stod po­li­sen där. Vi var is­kal­la och sa ” Vi ska spe­la där” och blev hän­vi­sa­de en plats där vi kun­de stå, be­rät­tar Ur­ban Ward le­en­de åt min­net.

Men nu ska han och ban­det med gäs­ter un­der­hål­la för drygt tu­sen gäs­ter på Träd­går’n i ett ar­range­mang som för­hopp­nings­fullt ser sin fort­sätt­ning – åt­minsto­ne en gång per år. Kai Mar­tin ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Det blir lå­tar från 60-ta­let och fram­åt.

FOTO: KAI MAR­TIN

SVÄNGKLARA. Su­bur­bans står för mu­si­ken, Jo­han­na Hol­mqvist för ar­range­mang­et (up­pe till väns­ter) och Lol­lo Gart­man (ne­re till hö­ger) är en av gästar­tis­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.