Jäm­ställd­hets­myn­dig­he­ten i Ang­e­red ska läg­gas ned

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Jäm­ställd­hets­myn­dig­he­ten i Ang­e­red ska läg­gas ner. An­led­ning­en är att i Sve­ri­ges nya bud­get finns det in­te ut­rym­me för den knappt ett år gam­la myn­dig­he­ten. ANG­E­RED – Jag be­kla­gar verk­li­gen. In­te ba­ra för att det är en myn­dig­het som är pla­ce­rad i Ang­e­red och som ger jobb här, ut­an ock­så för att ett vik­tigt sym­bol­vär­de för­svin­ner med det­ta, sä­ger Ali Mo­e­e­ni Tag­ha­vi ( S), ord­fö­ran­de Ang­e­red.

Jäm­ställd­hets­myn­dig­he­ten i Ang­e­red bil­da­des den 1 ja­nu­a­ri 2018. Nu kom­mer be­ske­det att myn­dig­he­ten ska läg­gas ner. Det är en kon­se­kvens av att riks­da­gen rös­tat ige­nom Mo­de­ra­ter­nas och Krist­de­mo­kra­ter­nas bud­get­för­slag.

För­u­tom att ar­be­tet med jäm­ställd­het ris­ke­rar att ham­na i skug­gan och att upp­åt 50 per­so­ner kan för­lo­ra job­bet, in­ne­bär ned­lägg­ning­en ock­så att Ang­e­red för­lo­rar ett vär­de som har höjt om­rå­dets sta­tus. ”Män­ni­skor här var stol­ta” – När be­ske­det kom att jäm­ställd­hets­myn­dig­he­ten skul­le pla­ce­ras i Ang­e­red var det myc­ket gläd­je hos oss lo­kal­po­li­ti­ker. Vi har in­te många myn­dig­he­ter i Gö­te­borg och män­ni­skor här var stol­ta över att sta­ten pla­ce­ra­de en av si­na myn­dig­he­ter här ute, sä­ger Ali Mo­e­e­ni Tag­ha­vi.

Jäm­ställd­hets­myn­dig­he­tens kon­tor finns en vå­ning upp på Ang­e­reds torg 9 som ”ett led i re­ge­ring­ens am­bi­tion att in­te kon­cen­tre­ra myn­dig­he­ter till Stock­holms in­nerstad”.

– Nu blir det back to ba­sic, al­la myn­dig­he­ter cent­ra­li­se­ras i Stock­holm. Det skic­kar fel sig­na­ler, sä­ger Ali Mo­e­e­ni Tag­ha­vi. Li­na Isaks­son li­nai­saks­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

FOTO: GÖ­TE­BORGS STAD/JOSEFIN GABRIELSSON

Ali Mo­e­e­ni Tag­ha­vi ord­fö­ran­de i Ang­e­red stads­dels­nämnd be­kla­gar be­ske­det att jäm­ställd­hets­myn­dig­he­ten ska läg­gas ner. Le­na Ag, ge­ne­ral­di­rek­tör för Jäm­ställd­hets­myn­dig­he­ten, som firade med tår­ta på in­vig­ning­en vill in­te dra någ­ra slut­sat­ser än. FRÅN TÅR­TA TILL GRAVÖL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.