Myn­dig­he­tens upp­drag

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Jäm­ställd­hets­myn­dig­he­ten ska ar­be­ta för ett sys­te­ma­tiskt och ef­fek­tivt ge­nom­fö­ran­de av jäm­ställd­hets­po­li­ti­ken ge­nom ar­be­te med upp­följ­ning, ana­lys, sam­ord­ning, kun­skap och stöd i syf­te att nå de jäm­ställd­hets­po­li­tis­ka må­len. Myn­dig­he­ten ska bland an­nat ta fram ar­bets­me­to­der för vålds­före­byg­gan­de ar­be­te för poj­kar och unga män i he­ers­kon­text och sam­la och spri­da kun­skap om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.