Kre­ma­to­ri­um blev årets bäs­ta bygg­nad i Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Det blev Gö­te­borgs kre­ma­to­ri­um på Kvi­bergs kyr­ko­gård som un­der fre­da­gen ut­sågs till årets bäs­ta bygg­nad. Tolv hus var no­mi­ne­ra­de. I dag pre­sen­te­ra­des vin­na­ren, och det blev Gö­te­borgs kre­ma­to­ri­um som fick pri­set från Per och Al­ma Ols­sons min­nes­fond.

– Vi är väl­digt gla­da som en li­ten byggak­tör att upp­märk­sam­mas på det här sät­tet, sä­ger Ro­ger Olaus- son som är byg­g­an­sva­rig på Svens­ka kyr­kan och fort­sät­ter:

– Det här är ju en väl­digt spe­ci­ell bygg­nad som bå­de är en ar­bets­plats men ock­så en of­fi­ci­ell bygg­nad. Fler och fler när­va­rar vid kre­me­ring­ar, och då är det vik­tigt att det är en bygg­nad som det är be­hag­ligt att vis­tas i. ”Cer­mo­ni­ell bygg­nad” I mo­ti­ve­ring­en skrivs ”på håll, en av­ska­lad mo­no­lit i grå be­tong, en of­fent­lig bygg­nad vär­dig upp­gif­ten att mö­ta be­sö­ka­ren i li­vets svå­ras­te stun­der”.

Ar­ki­tek­ten Erséus ar­ki­tek­ter vill ock­så lyf­ta fram bygg­na­dens många funk­tio­ner.

– Det är en ce­re­mo­ni­ell bygg­nad. Den ska ha vär­dig­het, men ock­så ra­tio­na­li­tet samt rym­ma en god ar­bets­mil­jö, sä­ger Pe­ter Erséus.

Kre­ma­to­ri­et in­vig­des i november för­ra året och togs i bruk i år. Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.