Jag re­tur­ne­ra­de va­ror på nä­tet – men var­för får jag inga peng­ar?

CASSANDRA LARSSON, RÅDGIVARE

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

Ska vi be­hö­va be­ta­la hy­res­gäs­tens fi­berav­tal?

Frå­ga: Jag och min man hyr ut vårt hus till en pri­vat­per­son. Nu har vi fått en fak­tu­ra på 20 000 kro­nor från ett fö­re­tag som sä­ger att vi har tac­kat ja till att fi­ber ska dras till hu­set. Vi har fått re­da på att det är vår hy­res­gäst som har in­gått ett av­tal om att fi­ber ska dras till vårt hus. Mås­te vi be­ta­la den­na fak­tu­ra?

Svar: Ut­an en full­makt kan hy­res­gäs­ten in­te bin­da er till ett av­tal med fi­ber­fö­re­ta­get. En full­makt in­ne­bär att man har gett en an­nan per­son rätt att ut­fö­ra hand­ling­ar i sitt eget namn. Det är upp till fö­re­ta­get att sä­ker­stäl­la att de teck­nar av­tal med rätt per­son el­ler att hy­res­gäs­ten har haft en full­makt från er. Ef­tersom var­ken du el­ler din man har in­gått nå­got av­tal med fö­re­ta­get kan de in­te krä­va att ni ska be­ta­la fak­tu­ran. Där­för bör ni kon­tak­ta fö­re­ta­get skrift­ligt för att be­stri­da fak­tu­ran. Det be­ty­der att ni kon­tak­tar fö­re­ta­get för att med­de­la att ni in­te hål­ler med om kra­vet och var­för ni in­te gör det.

Hur får jag till­ba­ka mi­na peng­ar?

Frå­ga: Jag hand­la­de klä­der från en nät­bu­tik för 2000 kro­nor för tre vec­kor se­dan. Jag re­tur­ne­ra­de mitt pa­ket ef­ter cir­ka 3 da­gar men vän­tar fort­fa­ran­de på en åter­be­tal­ning. Jag har var­ken fått mi­na peng­ar el­ler ens en be­kräf­tel­se på att de mot­ta­git re­tu­ren. När jag sö­ker på pa­ke­tets spår­nings­num­mer står det att fö­re­ta­get har mot­ta­git pa­ke­tet. Jag har kon­tak­tat dem fle­ra gång­er ut­an att det hän­der nå­got. Hur ska jag gå till­vä­ga för att få till­ba­ka mi­na peng­ar?

Svar: När du som pri­vat­per­son hand­lar av ett fö­re­tag på di­stans gäl­ler di­stans­av­talsla­gen. En­ligt la­gen har du ång­er­rätt i 14 da­gar från att du tog emot klä­der­na. Om du har med­de­lat fö­re­ta­get att du vill ut­nytt­ja din ång­er­rätt ska de åter­be­ta­la dig in­om 14 da­gar från det att de har ta­git emot va­ror­na el­ler du kan vi­sa att du har skic­kat till­ba­ka dem. Om ing­en åter­be­tal­ning sker har du någ­ra oli­ka al­ter­na­tiv att väl­ja mel­lan:

Ena al­ter­na­ti­vet är att an­mä­la bu­ti­ken till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den (ARN). Det är kost­nads­fritt men ARN:s be­slut är in­te tving­an­de för ett fö­re­tag, dä­re­mot föl­jer de fles­ta fö­re­tag de­ras be­slut.

Om du har gjort kö­pet med ett kre­dit­kort har du rätt att stäl­la sam­ma krav till kre­dit­gi­va­ren som du kan stäl­la mot fö­re­ta­get. Kon­tak­ta kre­dit­gi­va­ren för att gö­ra en kort­re­kla­ma­tion.

Om du har gjort kö­pet med ett van­ligt bank­kort är det dä­re­mot ban­kens kortvill­kor som av­gör om du har rätt att få till­ba­ka peng­ar från dem.

Ett sista al­ter­na­tiv är att an­sö­ka om be­tal­nings­före­läg­gan­de hos Kro­no­fog­den. Det be­ty­der att Kro­no­fog­den hjäl­per dig att krä­va in di­na peng­ar. Det kos­tar 300 kro­nor att an­sö­ka om be­tal­nings­före­läg­gan­de men det kan du krä­va till­ba­ka av fö­re­ta­get.

Märg­strå­lar­na vil­le jag in­te ha!

Frå­ga: Jag har be­ställt ett bord från en bu­tiks be­ställ­nings­sor­ti­ment. På mail kom vi över­ens om att det in­te skul­le va­ra någ­ra märg­strå­lar i trä­et. Bor­det som bu­ti­ken le­ve­re­ra­de har märg­strå­lar i trä­et och det vil- le jag ju ab­so­lut in­te ha. Mås­te jag be­ta­la för bor­det?

Svar: När du som pri­vat­per­son kö­per ett bord av ett fö­re­tag gäl­ler kon­su­ment­köpla­gen. En­ligt la­gen ska bu­ti­ken le­ve­re­ra va­ran så som ni har av­ta­lat om. Om bor­det in­te stäm­mer över­ens med er över­ens­kom­mel­se ska det ses som fel­ak­tigt. Om en va­ra är fel­ak­tig kan du en­ligt kon­su­ment­köpla­gen krä­va att fö­re­ta­get i förs­ta hand ska åt­gär­da felet el­ler le­ve­re­ra ett nytt bord ut­an märg­strå­lar. Om du kan stå ut med felet kan du istäl­let krä­va ett av­drag på pri­set. Om felet är av stor be­ty­del­se för dig kan du ha rätt att hä­va kö­pet och få di­na peng­ar till­ba­ka. När en va­ra är fel­ak­tig har du ock­så rätt att hål­la in­ne med din be­tal­ning för att du ska va­ra sä­ker på att bu­ti­ken kom­mer att åt­gär­da felet. Du kan hål­la in­ne så myc­ket av be­tal­ning­en som det kos­tar att åt­gär­da felet el­ler att kö­pa ett nytt fel­fritt bord.

Har vi au­to­ma­tisk tak­ga­ran­ti på tio år?

Frå­ga: Jag hål­ler på att an­li­ta en tak­läg­ga­re för att re­no­ve­ra mitt tak. I min skrift­li­ga be­ställ­ning har jag krävt tio års ga­ran­ti. Tak­läg­ga­ren häv­dar att vi au­to­ma­tiskt har ga­ran­ti. Vad är det som gäl­ler. Har vi nå­gon ga­ran­ti?

Svar: När du som pri­vat­per­son kö­per en tjänst från ett fö­re­tag gäl­ler kon­su­ment­tjänst­la­gen. La­gen stäl­ler bland an­nat krav på att fö­re­ta­get ska ut­fö­ra ar­be­tet fack­mäs­sigt. Det be­ty­der att fö­re­ta­get ska ut­fö­ra ar­be­tet så som en se­ri­ös och pro­fes­sio­nell per­son ha­de ut­fört det. Om ar­be­tet in­te har ut­förts fack­mäs­sigt är det fel­ak­tigt och då har du rätt att re­kla­me­ra ar­be­tet till fö­re­ta­get. Det be­ty­der att du har rätt att kla­ga på det fel­ak­ti­ga ar­be­tet. För ar­be­ten som ut­förs på bygg­na­der har du re­kla­ma­tions­rätt i tio år. För and­ra ty­per av tjäns­ter har du tre års re­kla­ma­tions­rätt. Kon­su­ment­tjänst­la­gen är tving­an­de vil­ket be­ty­der att al­la fö­re­tag mås­te föl­ja la­gen och reg­ler­na om re­kla­ma­tions­rätt. En ga­ran­ti är dä­re­mot nå­got fri­vil­ligt. En ga­ran­ti kan ald­rig ge säm­re rät­tig­he­ter än re­kla­ma­tions­rät­ten den kan ba­ra ge ett bätt­re skydd.

re­dak­[email protected]­te­borg­di­rekt.se KONSUMENTRÅDGIVARE CASSANDRA LARSSON Här sva­rar vi på frå­gor om al­la ty­per av kon­su­menträtts­li­ga pro­blem. Det kan hand­la om tjäns­ter, va­ror, re­sor, abon­ne­mang el­ler di­stans­av­tal – skic­ka din frå­ga till Gö­te­bor­gDi­rekt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.