So­len ska kö­ra his­sar­na i Ham­mar­kul­len

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son

Sol­cel­ler­na blir allt fler i Gö­te­borg. Nu är ta­ken på bo­stads­hu­sen på Ham­mar­kul­le­tor­get re­do för att pro­du­ce­ra el från so­len. HAM­MAR­KUL­LEN Bostads­bo­la­get har mon­te­rat upp 654 kvadrat­me­ter nya sol­cel­ler på husta­ken på Ham­mar­kul­le­tor­get 31-51. Tan­ken är att elen som sol­cel­ler­na pro­du­ce­rar ska an­vän­das i hu­sen för att bland an­nat dri­va his­sar, tvätt­stu­gor och be­lys­ning i all­män­na ut­rym­men.

En li­ten del kom­mer även skic­kas till­ba­ka ut på el­nä­tet be­ro­en­de på års­tid och be­last­ning. Syf­tet med sats- ning­en är att mins­ka an­de­len in­köpt el och där­med kli­mat­på­ver­kan.

– De nya sol­cel­ler­na kom­mer kraf­tigt re­du­ce­ra an­de­len in­köpt el för de här fas­tig­he­ter­na, sä­ger Os­kar Schei­e­ne, ener­gi­chef på Bostads­bo­la­gen. Fler sol­cell­s­pro­jekt Den ak­tu­el­la adres­sen har sol­pa­ne­ler se­dan ti­di­ga­re för varm­vat­ten­be­red­ning men des­sa är gam­la och in­te läng­re i full funk­tion.

Sol­cel­ler­na på ta­ken på Ham­mar­kul­le­tor­get är först ut i ra­den av fle­ra sol­cell­s­pro­jekt som Bostads­bo­la­get ska ge­nom­fö­ra de närms­ta fem åren. Tyn­ne­red och Tu­ve står näst på tur un­der 2019.

– Sats­ning­en på sol­cel­ler är en vik­tig del för oss i ar­be­tet med att mins­ka kli­mat­på­ver­kan från vårt fas­tig­hets­be­stånd. Det ger bå­de oss och vå­ra hy­res­gäs­ter mil­jö­ef­fek­ti­va fas­tig­he­ter som till­va­ra­tar den gra­ti­se­ner­gi som so­len ger. Att in­stal­le­ra sol­cel­ler känns helt rätt i ti­den, sä­ger Os­kar Schei­e­ne. Bostads­bo­la­get och Fram­ti­den­kon­cer­nen har be­slu­tat att gå med i all­män­nyt­tans kli­ma­ti­ni­ti­a­tiv för att mins­ka ut­släp­pen av växt­hus­ga­ser. För­u­tom att bli helt fos­sil­fria ska även ener­gi­an­vänd­ning­en mins­kas med 30 pro­cent se­nast år 2030.

FO­TO: BOSTADS­BO­LA­GET

Ta­ken på Ham­mar­kul­le­tor­get 31-51 är nu kläd­da med sol­cel­ler. SOL­CEL­LER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.