Stock­holms lu­tan­de gra­nar är in­te vå­ra

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - HEJ GÖTEBORG -

N

u tänk­te jag va­ra när­mast opas­san­de lo­kal­pat­ri­o­tisk och slå fast att ”Stock­holms stor­mar är in­te vå­ra”. För de se­nas­te da­gar­nas in­ten­si­va ny­hets­rap­por­te­ring i riks­me­di­er­na av stor­men Al­fri­des fram­fart har re­tat mig enormt. Här slår man på kvart i fem-Ekot för att bli upp­da­te­rad på det vik­ti­gas­te från Sve­ri­ge och värl­den och så star­tar de pro­gram­met med en in­ter­vju med en män­ni­ska som har en gran på sin tomt som lu­tar. Den har in­te ens vält. Möj­li­gen ho­tar den med att gö­ra det. Och så har de ore­rat i fle­ra da­gar. Nå’n stac­kars in­nerstads­stock­hol­ma­re som gjort miss­ta­get att flyt­ta ut­an­för tul­lar­na skul­le till ex­em­pel in­te få till­ba­ka sitt in­ter­net på he­la veckan. En rug­gig histo­ria... Men det här är väl än­då lo­kal­ny­he­ter om nå­got och ing­et som Ekot, Ak­tu­ellt el­ler TV4 Ny­he­ter­na ska star­ta och äg­na tio mi­nu­ter av si­na sänd­ning­ar till?! Men det hän­de i Stock­holm och då är det tyd­li­gen vik­tigt för he­la lan­det. Å på tal om lo­kal­ny­he­ter; Gö­te­bor­gDi­rekt till­ba­ka ef­ter ny­årsup­pe­hål­let. På din si­da och ilsk­na­re än nå­gon­sin.

JOAKIM FRANSSON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! joakim.fransson @go­te­borg­di­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.