Tul­len tog 110 ki­ne­sis­ka bat­te­ri­lad­da­re i be­slag

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

En fö­re­ta­ga­re i nord­öst­ra Gö­te­borg har fått he­la sin sänd­ning av bat­te­ri­lad­da­re be­slag­ta­get av Elsäkerhetsverket. Lad­dar­na sak­na­de märk­ning, an­tän­des lätt vid test och an­sågs där­med för far­li­ga för all­män­he­ten. GÖ­TE­BORG Det var i no­vem­ber som Tull­ver­ket stop­pa­de 110 bat­te­ri­lad­da­re som en man i Gö­te­borg im­por­te­rat från Ki­na till Sve­ri­ge. Nu be­slu­tar Elsäkerhetsverket om för- sälj­nings­för­bud för lad­dar­na. En­ligt myn­dig­he­tens in­spek­tion sak­nar pro­duk­ten bland an­nat upp­gif­ter om till­ver­ka­re och im­por­tör – dess­utom har en tek­nisk un­der­sök­ning vi­sat på bris­ter.

Det var när sänd­ning­en från Ki­na nåd­de Land­vet­ter som Tull­ver­ket be­slu­ta­de att ge­nom­fö­ra en in­spek­tion av pro­duk­ten. De fann då in­di­ka­tio­ner på bris­ter och in­for­me­ra­de Elsäkerhetsverket för be­döm­ning av lad­da­ren.

El­sä­ker­hets­ver­kets in­spek­tion vi­sa­de att bat­te­ri­lad­da­ren sak­na­de så väl tek­nisk märk­ning en­ligt EU-stan­dard som till­ver­ka­rens namn och adress. Pro­duk­ten sak­na­de dess­utom im­por­tö­rens namn och adress och den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en vi­sa­de på bris­ter. Bland an­nat satt oli­ka kom­po­nen­ter för nä­ra varand­ra och vid testet fat­ta­de lad­da­ren eld.

För­bu­det in­ne­bär att pro­duk­ten var­ken får säl­jas, skän­kas bort el­ler på an­nat sätt över­lå­tas. Det rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Si­ren. Joakim Fransson

FO­TO: ELSÄKERHETSVERKET

FARLIG LADDARE. Lad­da­ren bör­ja­de brin­na vid El­sä­ker­hets­ver­kets test (bil­den till hö­ger).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.