Frölun­da Torg vin­ner pris

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Frölun­da Torg vin­ner pris för sin kam­panj ”Alon­ni­ka flyt­tar in” där 24-åri­ga Alon­ni­ka Rit­chey flyt­ta­de in i ett eget hus på Frölun­da Torg och bod­de där dyg­net runt och rap­por­te­ra­de li­ve på so­ci­a­la me­di­er un­der två vec­kor.

– Hon vann bå­de vå­ra föl­ja­re och ju­ryns hjär­tan, sä­ger Jo­han­ne Gabri­el­son, mark­nads­chef på Frölun­da Torg.

Ju­ryns mo­ti­ve­ring löd: En in­tel­li­gent so­ci­alt upp­byggd idé som på ett lust­fyllt och medryc­kan­de sätt dri­ver kam­pan­jen fram­åt och in­vol­ve­rar så­väl be­sö­ka­ren och cent­ret för hy­res­gäs­ter­na. Ge­nom kam­pan­jen tar man ett stort kliv mot po­si­tio­nen “hän­del­ser­nas cent­rum”.

VISS­TE DU ATT… 031-366 65 66 är Göteborgs Stads nya jour­num­mer för våld i nä­ra re­la­tio­ner. På vardagar kan per­so­ner som är oro­li­ga för sin egen el­ler nå­gon an­nans re­la­tio­ner pra­ta med en so­ci­al­sek­re­te­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.