Star­ta­de tid­löst verk­sam­het i Hovås

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Vid 24-års ål­der star­ta­de de ett kick­star­ter-pro­jekt för att ska­pa sitt eget klock­mär­ke. I dag har de sålt kloc­kor till över 70 oli­ka län­der och er­bju­der pro­duk­ter som ut­ma­nar klock­mark­na­dens störs­ta namn.

Det är nog många barn­domsvän­ner som haft högt fly­gan­de pla­ner på att bli rock­stjär­nor och star­ta ett band i för­äld­rar­nas ga­rage.

Alex­an­der Bendz och Jo­han Hols­ner från Hovås gick en an­nan väg. De­ras dröm var ett eget klock­mär­ke – och de lyc­ka­des.

– Det är en bra lik­nel­se, Tu­senö är vårt ga­ra­ge­band, sä­ger Alex­an­der Bendz.

Alex­an­der och Jo­han är upp­väx­ta i Hovås och har känt varand­ra än­da se­dan hög­sta­di­et och de har länge känt att de ve­lat star­ta nå­got till­sam­mans. År 2014 dök idén om att ska­pa ett eget klock­mär­ke upp. De star­ta­de ett så kal­lat kick­star­ter-pro­jekt för att kun­na lö­sa fi­nan­sie­ring men ock­så för att se om det fanns fler som trod­de på de­ras idé.

– Vi sök­te 290 000 kro­nor ge­nom kick­star­ter-pro­jek­tet, där den som vil­le fick för­hands­kö­pa kloc­kor. Det slu­ta­de med att vi fick in 700 000 kro­nor, sä­ger Jo­han Hols­ner och Alex­an­der fort­sät­ter:

– Där väx­te ju tron på att star­ta det här va­ru­mär­ket otro­ligt myc­ket. Från bör­jan ha­de vi ba­ra cir­ka 3 000 kro­nor i mark­nads­bud­get som vi la på Facebook-an­non­ser och att då helt plöts­ligt dra in 700 000 är ju otro­ligt. Vi var ju ba­ra två stu­den­ter som lev­de på CSN när vi bör­ja­de.

De­ras upp­växt vid Väst­kus­ten präg­lar de­ras kloc­kor på oli­ka sätt, nam­net Tu­senö har en stark kopp­ling till Väst­kus­ten och al­la öar som finns ut­ef­ter den.

– Vi ve­la­de fram och till­ba­ka mel­lan oli­ka namn som vi in­te var helt nöj­da med. Men när vi hit­ta­de en gam­mal kart­bok med sjö­kort där man re­fe­re­ra­de till Väst­kus­ten som kus­ten med de tu­sen öar­na så kän­de vi att det satt – Tu­senö, sä­ger Alex­an­der.

I dag står de­ras bo­lag och va­ru­mär­ke på eg­na ben men re­san hit har be­stått av hårt ar­be­te många se­na kväl­lar.

– Det har ta­git och tar väl­digt myc­ket tid så vi har fått um­gås väl­digt myc­ket med varand­ra, sä­ger Jo­han.

– Det var först i som­ras som vi val­de att läg­ga ut pack­ning­en av klockorna på nå­gon an­nan. In­nan har vi gjort allt det själv, sä­ger Alex­an­der

I dags­lä­get har de sålt si­na kloc­kor till över 70 län­der och de­ras se­nas­te mo­dell Black Wa­ter är en li­mi­te­rad ut­gå­va av en­dast 300 ex­em­plar och kom­mer att till­ver­kas till för­mån för Svens­ka Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet där en del av vins­ten kom­mer bi­dra till SSRS fort­satt ar­be­te på svens­ka hav och sjö­ar.

– Det känns bra att kun­na gö­ra det och vi har ju växt upp med Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet nä­ra oss i Hovås, sä­ger Jo­han.

Än så länge är det ba­ra Jo­han och Alex­an­der som ut­gör Tu­senö och de har inga pla­ner i nu­lä­get på att släp­pa in nå­gon an­nan.

– Vi vill in­te att nå­gon med en an­nan vi­sion kom­mer in. Det får hell­re går li­te lång­samt så länge vi själ­va får be­stäm­ma till 100 pro­cent över bo­la­get, av­slu­tar Jo­han.

Gabri­el Tju­lan­der

FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

KICK­STAR­TER. Jo­han Hols­ner och Alex­an­der Bendz gjor­de verk­lig­het av sin dröm och star­ta­de ett eget klock­mär­ke.

FO­TO: GÖTEBORGS STAD

VAL. Du som vill kan­di­de­ra i va­let till ung­doms­full­mäk­ti­ge ska ha bör­jat års­kurs 6 men in­te fyllt 18 år va­lets förs­ta dag den 9 november.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.