Rasmus Djerf: ”Po­li­ti­ker lyss­nar fak­tiskt på oss”

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

I Ung­doms­full­mäk­ti­ge drivs frå­gor för per­so­ner un­der 18 år. Nu är det dags att rös­ta fram näs­ta års le­da­mö­ter.

Ung­doms­full­mäk­ti­ge be­står av 101 le­da­mö­ter, 81 or­di­na­rie och 20 er­sät­ta­re. Le­da­mö­ter­na är mel­lan 12 och 17 år och par­ti­po­li­tiskt obund­na. I stäl­ler re­pre­sen­te­rar de si­na stads­de­lar.

– Hur många som re­pre­sen­te­rar var­je stads­del be­ror på hur många som bor där. I Väst­ra Gö­te­borg, som jag re­pre­sen­te­rar, har vi 10 plat­ser och 2 er­sät­tar­plat­ser, sä­ger Rasmus Djerf, 15 år, som är sty­rel­se­le­da­mot i ung­doms­full­mäk­ti­ge Gö­te­borg.

Han har va­rit en­ga­ge­rad i ung­doms­full­mäk­ti­ge i ett år och sä­ger att han va­rit väl­digt ak­tiv. Minst en gång i vec­kan.

– Jag tyc­ker det är vik­tigt att in­te ba­ra de med röst­rätt ska få va­ra med och be­stäm­ma. Vi i ung­doms­full­mäk­ti­ge kan på­ver­ka gans­ka myc­ket. Po­li­ti­ker­na lyss­nar fak­tiskt på oss, sä­ger han.

Be­rät­ta om nå­got ni dri­vit ige­nom!

– En grej är att al­la ung­do­mar i Gö­te­borg får som­mar­kort för att åka fritt i kol­lek­tiv­tra­fi­ken un­der som­ma­ren. Det var vi som var med och be­stäm­de det. En grej som jag har job­bat myc­ket med är att fri­tids i sko­lan ska ha öp­pet när man har hål­tim­me och ef­ter skol­tid för att job­ba med oli­ka gre­jer i grupp och få en stör­re mo­ti­va­tion att gå till sko­lan. Det ska tes­tas på tre sko­lor nu, sä­ger Rasmus Djerf.

Ung­doms­full­mäk­ti­ge har ing­en for­mell makt, men kan ge­nom sitt ar­be­te på­ver­ka kom­mu­nens nämn­der, sty­rel­ser, bo­lag och för­valt­ning­ar i frå­gor som rör unga.

Mel­lan den 9 och 20 november har sta­dens ung­do­mar chans att rös­ta fram sin fa­vo­rit­kan­di­dat till ung­doms­full­mäk­ti­ge.

Kristi­an Ri­sen­fors

FO­TO: MOSTPHOTOS

AR­BETS­MARK­NAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.