Bedrä­ge­ri­brot­ten ökar kraf­tigt

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

I ju­ni döm­des en man i Gö­te­borg för id-kap­ning, ett brott som en­ligt po­li­sen blir allt van­li­ga­re. Un­der förs­ta halv­å­ret 2018 har he­la 752 000 be­drä­ge­ri­brott an­mälts i lan­det.

– Vi ser tyd­ligt även här i re­gi­on Väst att bedrä­ge­ri­brot­ten där nå­gon an­vän­der and­ras iden­ti­tet ökar. Men det finns bra sätt att skyd­da si­na id-upp­gif­ter och det vill vi in­for­me­ra om, sä­ger Gö­te Green som ar­be­tar på po­li­sens be­drä­ge­ris­sek­tion i re­gi­on Väst.

Man­nen som döm­des i Gö­te­borg i ju­ni var en­ligt Gö­te ett gans­ka ty­piskt fall av id-kap­ning.

Två kvin­nor be­sök­te ett café i Gö­te­borg och ef­ter be­sö­ket upp­täck­te en av kvin­nor­na att hon bli­vit be­stu­len på sitt be­tal­kort.

– Det var rö­rigt och trångt som det är på café­er. En av kvin­nor­na blev på nå­got sätt be­stu­len på sitt kort och det togs ut peng­ar på det med hen­nes kod, sä­ger Gö­te Green.

En­ligt siff­ror från brotts­före­byg­gan­de rå­det, Brå, ökar be­drä­ge­ri med hjälp av in­ter- net un­der förs­ta halv­å­ret 2018 med 24 pro­cent till 12 900 brott.

Men det finns fle­ra sätt att ak­tivt skyd­da sin iden­ti­tet för­säk­rar Gö­te.

– Först och främst ska du all­tid ak­tivt skyd­da di­na ko­der till kort och bank-id. Du bör ock­så skyd­da din post ge­nom att ha en låst brev­lå­da vid hu­set och se till så att post som läm­nas i bre­vin­kast i dör­ren in­te går att ”fis­ka upp” ut­i­från, sä­ger Gö­te Green.

Id-ka­pa­ren i Gö­te­borg ha­de satt i sy­stem att föl­ja ef­ter per­so­ner in på café­er och mat­stäl­len. I det här fal­let döm­des han på den ut­sat­ta kvin­nans be­rät­tel­se men fram­för allt ef­tersom det fanns ka­me­raö­ver­vak­ning i lo­ka­len. Man­nen ska ha ut­satt cir­ka tio per­so­ner för sam­ma brott och samt­li­ga fick ska­de­stånd på mot­sva­ran­de cir­ka 183 000 kro­nor.

– Tro­ligt­vis har man­nen sett när kvin­nan slog sin kod vid kö­pet. Kvin­nor­na har se­dan dis­tra­he­rats av nå­got i den rö­ri­ga kafélo­ka­len och man­nen fick på nå­got sätt möj­lig­het att kom­ma åt kor­tet som låg i väs­kan, av­slu­tar Gö­te Green. Gabri­el Tju­lan­der Den ti­di­ga­re för­rym­da Go­el­disa­pan har nu fått kom­ma till­ba­ka till sitt gam­la hem på Uni­ver­se­um ef­ter att ha frisk­för­kla­rats.

FO­TO: MOSTPHOTOS

ID-KAP­NING. Nya siff­ror från brotts­före­byg­gan­de rå­det vi­sar att be­drä­ge­ri brot­ten ökar kraf­tigt och även i väst Sve­ri­ge ser po­li­sen en tyd­lig upp­gång.

BOR­TA BRA MEN HEM­MA BÄST.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.