Gö­te­borgs­fors­ka­re sö­ker sva­ren på pla­ne­ten Mars

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

Det finns många frå­gor som sak­nar svar när det gäl­ler den rö­da pla­ne­ten Mars. Men nu hop­pas gö­te­borgs­fors­ka­ren Andre­as Johns­son fin­na sva­ret på någ­ra. geo­gra­fis­ka om­rå­den på Mars på kor­ta­re tid än för­ut och dess­utom få en bätt­re hel­hets­bild av land­ska­pet. Vi hit­ta­de även nya land­for­mer som in­te ana­ly­se­rats ti­di­ga­re, sä­ger Andre­as Johns­son.

En av frå­gor­na som de sö­ker svar på är mars-isens ur­sprung. Forskar­tea­met har un­der­sökt om­rå­de­na Uto­pia, Aci­da­lia, Ar­ca­dia Pla­ni­ti­ae på pla­ne­tens norra slätt­ter.

Det är in­te känt om det är ett svun­net hav el­ler mer geo­lo­giskt nu­ti­da is­ti­der som gett upp­hov till isen där.

– Att kart­läg­ga Mars land­skap på små­ska­li­ga om­rå­den, som är kopp­la­de till fö­re­komst av is över sto­ra om­rå­den, tar myc­ket lång tid. Där­för har vi ut­veck­lat en ny me­tod där land­ska­pet bryts upp i 20x20 km sto­ra ru­tor över en 300 km bred rem­sa från öst till väst på norra Mars.

Han an­ser att stu­di­en öpp­nar för mer de­tal­je­ra­de un­der­sök­ning­ar av sen­ti­da kli­mat och geo­lo­gisk ut­veck­ling på Mars.

– Is är ock­så vik­tigt i frågan om liv, men även som re­surs för fram­ti­da be­man­na­de re­sor till Mars, sä­ger Andre­as Johns­son.

Gabri­el Tju­lan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.