Fort­satt fritt fram för skol­fo­to

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

Fle­ra kom­mu­ner har be­slu­tat att in­te tillå­ta skol­fo­to­gra­fe­ring ef­ter in­fö­ran­det av GDPR. Men för sko­lor­na i Gö­te­borg är det fort­fa­ran­de fritt fram.

Ef­ter de nya kraven gäl­lan­de sä­ker­het vid per­son­upp­gifts­be­hand­ling rå­der en stor osä­ker­het i he­la EU om hur Gdpr-för­ord­ning­en ska ef­ter­le­vas. I Sve­ri­ge har kom­mu­ner­na re­so­ne­rat oli­ka.

– Man är oli­ka oro­li­ga för GDPR. Vis­sa kom­mu­ner har verk­li­gen dra­git i nöd­brom­sen och mins­kat ner på det mesta – slu­tat läm­na ut nämnd­hand­ling­ar till ex­em­pel och ta­git det he­la på väl­digt stort all­var. Men de fles­ta fort­sät­ter med ”bu­si­ness as usu­al”, även om vi gi­vet­vis är nog­gran­na. Da­ta­in­spek­tio­nen har in­te hel­ler al­la svar, sä­ger Pe­ter Call­sen, chef för myn­dig­hets­av­del­ning­en på grund­sko­le­för­valt­ning­en i Gö­te­borg.

Otillå­tet på fle­ra håll En frå­ga där kom­mu­ner­na re­so­ne­rat oli­ka är skol­fo­to. Vis­sa kom­mu­ner har be­slu­tat att in­te tillå­ta skol­fo­to­gra­fe­ring, me­dan and­ra – som Gö­te­borg, in­te ser någ­ra skäl att tac­ka nej till skol­fo­to­gra­fe­ring av oro för GDPR.

– Vi har in­te i all hast sagt att vi stop­par skol­fo­to­gra­fe­ring. När det gäl­ler just skol­fo­to är det li­te spe­ci­ellt. Det är ju in­te ett av­tal mel­lan sko­lor­na och skol­fo­to­fö­re­ta­gen ut­an mel­lan vård­nads­ha­va­re och skol­fo­to­fö­re­ta­gen. Vi läg­ger ju inga peng­ar på det här ut­an blir en slags mel­lan­hand, sä­ger Pe­ter Call­sen.

Rek­torn be­stäm­mer I Gö­te­borg är det pre­cis som ti­di­ga­re rek­tor som be­stäm­mer om vad som ska gäl­la på sin sko­la.

Vad som där­e­mot nu­me­ra krävs är att skol­fo­to­fö­re­ta­gen be­hö­ver teck­na ett per­son­upp­gifts­bi­trä­des­av­tal med grund­sko­le­för­valt­ning­en för att få be­hand­la per­son­upp­gif­ter för sta­dens ele­ver. Hit­tills har för­valt­ning­en skri­vit av­tal med två skol­fo­to­fö­re­tag.

– De har in­te valts ut spe­ci­fikt av oss. Det är sna­ra­re kopp­lat till vil­ka som fått upp­drag av rek­to­rer och då har de hört av sig om att de be­hö­ver skri­va av­tal. Det är fler skol­fo­to­fö­re­tag på gång, sä­ger Pe­ter Call­sen.

Kristi­an Ri­sen­fors SAY CHEESE.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Grund­sko­le­för­valt­ning­en ser inga skäl att tac­ka nej till fo­to­gra­fe­ring av oro för GPDR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.