Fär­re Eu-mi­gran­ter i Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

I takt med att vil­jan att ge peng­ar till hem­lö­sa Eu-mi­gran­ter har mins­kat har ock­så fär­re per­so­ner kom­mit till Gö­te­borg.

Un­der hös­ten pla­ne­ras en kartläggning över hur många Eu-mi­gran­ter som vis­tas i Gö­te­borg.

– Bå­de vi och and­ra ak­tö­rer som job­bar med mål­grup­pen ser en ten­dens att det har mins­kat. Det är fär­re som kom­mer vil­ket vi mär­ker i fle­ra oli­ka verk­sam­he­ter, sä­ger Ragn­hild Ekelund på So­ci­al re­surs­för­valt­ning.

Var­för tror ni att fär­re Eu-mi­gran­ter kom­mer till Gö­te­borg?

– Det är sam­ma ut­veck­ling i he­la lan­det. Den ena de­len är att det har bli­vit li­te svå­ra­re i Sve­ri­ge. Vi ger mind­re peng­ar. Se­dan har det ock­så va­rit fler ut­sat­ta grup­per som kom­mit – som vå­ra flyk­ting­ar och en­sam­kom­man­de. Det är in­te nöd­vän­digt­vis så att det bli­vit bätt­re i hem­län­der­na. Många väl­jer att åka till and­ra län­der i stäl­let, sä­ger Ragn­hild Ekelund.

Fle­ra av sta­dens för­valt­ning­ar sam­ar­be­tar med po­li­sen och Göteborgs Rädd­nings­mis­sion, Stads­mis­sio­nen och Fräls­nings­ar­mén i ar­be­tet med Eu-mi­gran­ter­na.

Ex­akt hur många Eu­mi­gran­ter som vi­sas i Gö­te­borg är svårt att sä­ga ef­tersom grup­pens stor­lek för­änd­ras från vec­ka till vec­ka. Den pla­ne­ra­de kart­lägg­ning­en hand­lar in­te hel­ler om nå­gon re­gi­stre­ring ut­an sna­ra­re en över­blicks­bild av si­tu­a­tio­nen just nu.

Där­e­mot rå­der det en sam­stäm­mig bild från al­la ak­tö­rer som ar­be­tar med Eu-mi­gran­ter­na i Gö­te­borg att grup­pen har mins­kat, fram­förallt an­de­len barn.

– Det är en mar­kant skill­nad mot hur det såg ut kring 2010. Nu går bar­nen i sko­lan i hem­län­der­na. Någ­ra går även i svensk sko­la. Det är un­der lov, fram­förallt på som­ma­ren som bar­nen är här, sä­ger Ragn­hild Ekelund.

Un­der pe­ri­o­den ja­nu­a­ri till sep­tem­ber för­ra året iden­ti­fi­e­ra­des 145 bo­sätt­ning­ar i Gö­te­borg, fram­förallt på Hi­sing­en och i öst­ra Gö­te­borg. I år har den siff­ran sjun­kit till 103.

– Det hand­lar allt­så om plat­ser, in­te grup­per el­ler in­di­vi­der. I fle­ra fall hand­lar det om män­ni­skor som bor på ett stäl­le och se­dan flyt­tar till ett an­nat om­rå­de om den förs­ta boplat­sen av­veck­las, sä­ger Ragn­hild Ekelund.

Hit­tills i år har 78 bo­sätt­ning­ar av­veck­lats i Gö­te­borg. Det kan be­ro på att Fas­tig­hets­kon­to­rets sam­ord­na­re haft syn­punk­ter på pla­ce­ring­en av bo­sätt­ning­en – att den lig­ger nä­ra järn­vägs­spår el­ler mo­tor­väg el­ler att det har bli­vit skrä­pigt på plat­sen.

Den van­li­gas­te or­sa­ken är dock att grup­per har fått in­for­ma­tion och hjälp och själv­mant läm­nat plat­sen.

– Vi ar­be­tar myc­ket med att ta kon­takt med grup­pen – för­sö­ka ta re­da på vad det är de vill och vad vi kan hjäl­pa dem med. Om vi kan stöd­ja dem när de vill åka hem el­ler stöd­ja här i Sve­ri­ge – till ex­em­pel i möj­lig­he­ten att för­sör­ja sig här. En svå­rig­het där är språ­ket, många ta­lar var­ken svens­ka el­ler eng­els­ka. Men vi in­for­me­rar mål­grup­pen om bå­de rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter, sä­ger Ragn­hild Ekelund.

Kristi­an Ri­sen­fors

FO­TO: MOSTPHOTOS

KARTLÄGGNING. Det finns just nu en sam­stäm­mig bild att an­ta­let Eu-mi­gran­ter som för­sör­jer sig i ga­tu­mil­jö har mins­kat nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.