Pla­nen: Så ska Nordstans bak­si­da bli till framsida

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

Nordstans bak­si­da står in­för en stor för­vand­ling. Pla­nen är att gö­ra om de­lar av par­ke­rings­ga­ra­get och bot­ten­vå­ning­ar­na till en trev­lig framsida.

Nordstans par­ke­rings­hus som vet­ter åt Ka­nal­tor­get kom­mer i fram­ti­den att bli en cen­tral träff­punkt i Gö­te­borg, in­te minst när Väst­län­kens sta­tion Cen­tra­len är på plats.

– Det kom­mer att bli en stör­re kol­lek­tiv­tra­fik­knut­punkt där framö­ver. Då är det själv­klart att man in­te kan ha en så­dan bygg­nad som i dag, med stäng­da väg­gar och ga­ra­ge­in­far­ter, sä­ger Em­ma­li Jansson (MP) ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de.

Det är Nordstans Sam­fäl­lig­hets­för­e­ning som står bakom de­lar av för­sla­get. Pla­ner­na hand­lar främst om att gö­ra om de­lar av par­ke­rings­ga­ra­get och bot­ten­vå­ning­ar­na till att bli mer väl­kom­nan­de för per­so­ner som rör sig i om­rå­det.

– Det ska även bli kon­tor och vi hop­pas på att det ska bli bo­stä­der, men då mås­te det även va­ra bra bo­en­de­kva­li­tet och bo­en­de­mil­jö. Det är sa­ker som vi ska tit­ta vi­da­re på, sä­ger Em­ma­li Jansson.

Det rå­der gans­ka sto­ra otrygg­hets­pro­ble­ma­tik i om­rå­det i nu­lä­get dels med kri­mi­na­li­tet dels med ba­ra käns­lan av otrygghet, me­nar Em­ma­li Jansson som i lik­het med res­ten av bygg­nads­nämnds re­pre­sen­tan­ter står bakom pla­ner­na om att för­änd­ra par­ke­rings­hu­set.

– Det känns verk­li­gen som en bak­si­da i dags­lä­get, sä­ger hon. Li­na Isaks­son

Nu finns det pla­ner på att om­vand­la Nordstans bak­si­da till en trev­lig framsida.

Un­der ef­ter­mid­da­gen i tis­dags mot­tog so­ci­al­tjäns­ten i Askim-frölun­da-högsbo ett bomb­hot över te­le­fon. En­ligt en ur per­so­na­len på so­ci­al­kon­to­ret vid­togs inga di­rek­ta åt­gär­der vid bomb­ho­tet. Lo­ka­len eva­ku­e­ra­des ald­rig, be­sö­kan­de på so­ci­al­kon­to­ret in­for­me­ra­des in­te och först se­na­re på kväl­len ska hän­del-

FO­TO: GÖ­TE­BORG STAD

BOMB­HOT.

FO­TO: WIKIPEDIA/GÖTEBORGS STAD

FRAMSIDA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.