Bomb­hot rik­ta­des mot so­ci­al­kon­tor i Frölun­da

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

Un­der tis­da­gen fick so­ci­al­kon­to­ret i Askim­frölun­da-högsbo mot­ta ett bomb­hot över te­le­fon men kon­to­rets lo­ka­ler ut­rym­des ald­rig. Nu lar­mar per­so­nal om led­ning­ens non­cha­lan­ta in­ställ­ning till ho­tet. sen ha an­mälts till po­li­sen, upp­ger den an­ställ­de.

– Igår vid kloc­kan 16.36 fick en so­ci­al­sek­re­te­ra­re vid so­ci­al­tjäns­ten i Askim-frölun­da-högsbo ett te­le­fon­sam­tal där en per­son i sam­ta­let ut­tryck­te ”Skall jag bom­ba he­la hu­set el­ler?” och so­ci­al­sek­re­te­ra­ren ställ­de då frågan om det var ett hot och fick sva­ret att ”Nej det är en frå­ga”, sä­ger Åsa Etéus om­rå­des­chef barn, unga & fa­milj.

– En­hets­che­fer på plats fick in­for­ma­tion om hän­del­sen strax in­nan kloc­kan 17 och val­de ef­ter att ha kon­sul­te­rat yt­ter­li­ga­re en en­hets­chef via te­le­fon att gö­ra en po­li­san­mä­lan 17.19 en­ligt gäl­lan­de ru­tin.

En­ligt den an­ställ­de som va­rit i kon­takt med Gö­te­borg Di­rekt ska so­ci­al­tjäns­ten länge fått ta emot hot om våld som in­te ta­gits på all­var.

– Vi får in väl­digt många hot till oss ef­tersom vi job­bar med folk som le­ver i ut­sat­ta livs­si­tu­a­tio­ner. Men vi tar al­la hot på all­var, sä­ger Åsa Etéus.

Gö­te­borg Di­rekt har ti­di­ga­re skri­vit om att stads­dels­för­valt­ning­ens bi­lar vid fle­ra till fäl­len ut­satts för van­da­li­se­ring.

Dock me­nar Åsa Etéus att det in­te finns nå­gon kopp­ling mel­lan hän­del­ser­na.

Gabri­el Tju­lan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.