SOP-ILS­KA I BILLDAL

Tre vec­kor ut­an töm­ning – är det verk­li­gen okej, und­rar bo­en­de vid Bill­dals park. Vi ring­de för­valt­ning­en.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - gabriel.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

I fle­ra vec­kor har en sop­tun­na vid Bill­dals park stått fylld till brist­nings­grän­sen ut­an att nå­gon tömt den. Ing­e­la bor i om­rå­det och pro­me­ne­rar of­ta ge­nom par­ken. Hon har i snart tre vec­kor nu pas­se­rat sop­tun­nan som är så över­fylld att skräp stap­lats ovan­på och slängts vid si­dan av.

– Jag har ing­en för­stå­el­se för de som kas­tar skräp på si­dan när sop­tun­nan är över­full och jag för­står mig in­te på dem som har an­svar för töm­ning­en men misskö­ter det, sä­ger Ing­e­la. Jag tänk­te att jag skul­le ploc­ka upp skrä­pet men jag vill in­te va­ra nå­gon skräp­tant.

Park- och na­tur­för­valt­ning­en har töm­ning­en av tun­nor­na ut­lagd på en ent­re­pre­nör vil­ka en­ligt för­valt­ning­en bru­kar rap­por­te­ra om tun­nor­na skul­le be­hö­va töm­mas of­ta­re.

– Vå­ran ent­re­pre­nör som ut­för sop­töm­ning­en bru­kar flag­ga för om de upp­le­ver att töm­nings­fre­kven­sen är för låg el­ler för hög och då går vi in och ju­ste­rar den där­ef­ter. Sen är ju töm­nings­fre­kven­sen tilläm­pad på stor­le­ken på kär­let och i Bill­dals park har vi sto­ra pap­pers­kor­gar som ska kun­na sväl­ja myc­ket skräp, sä­ger Erik Go­dee, park­för­val­ta­re på park- och na­tur­för­valt­ning­en.

En­ligt Erik är det här ett pro­blem han in­te kän­ner igen från par­ken i Billdal.

– Jag blir för­vå­nad när jag hör det här för vi bru­kar ald­rig ha pro­blem med töm­ning­en i Bill­dals park. Men jag ska själv­klart kol­la upp det di­rekt, sä­ger han.

Eriks upp­ma­ning till al­la som har syn­punk­ter på drift, sköt­sel el­ler an­nat är att hö­ra av sig till Gö­te­borgs Stads kund­tjänst.

– De är ex­tremt kom­pe­ten­ta där och kan of­ta sva­ra på frå­gor­na själ­va. Kan de in­te det så kan de skic­ka ären­det vi­da­re till rätt för­valt­ning som an­sva­rar för det, av­slu­tar Erik.

Gabriel Tju­lan­der

Jag har ing­en för­stå­el­se för så­dant här.

FO­TO: PRIVAT

ÖVERFULLT. I nä­ra tre vec­kor stod sop­tun­nan fylld till brist­nings­grän­sen. Nu sä­ger bo­en­de i om­rå­det ifrån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.