Tra­sig kaf­fe­ma­skin bakom brand i lä­gen­het

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

HÖGSBO Ons­dag 31 ok­to­ber Kloc­kan 03:34 Po­li­sen lar­mas till F O Pe­ter­sons ga­ta i Högsbo där det ska smy­ga om­kring två per­so­ner in­vid ett fö­re­tag. En av de bå­da, en kvin­na, står vi en bil och man­nen i hen­nes säll­skap är på en in­häg­nat om­rå­de. Po­li­sen gri­per de bå­da för för­sök till in­brott.

GREVEGÅRDEN Mån­dag 29 ok­to­ber Kloc­kan 09.39 Rädd­nings­tjänst, am­bu­lans och po­lis kal­la­des till en lä­gen­het på Gre­ve­gårds­vä­gen. Vitt­ne har sett lå­gor från en lä­gen­het på bot­ten­plan i ett fler­fa­miljs­hus. En per­son fanns i lä­gen­he­ten och den­ne tar am­bu­lans­per­so­nal hand om. Ini­ti­alt be­döms bran­den star­tat i en kaf­fe­ma­skin.

HÖGSBO Lör­dag 27 ok­to­ber Kloc­kan 08.44 Am­bu­lans kal­las till Mark­lands­ga­tan, där är dock ing­et sjuk­doms­fall ut­an en nar­ko­tikapå­ver­kad man och po­lis till­kal­las. En man i 20-års­ål­dern tas med för prov­tag­ning. En an­mä­lan om nar­ko­ti­kabrott eget bruk samt in­ne­hav skrivs.

HÖGSBO Fre­dag 26 ok­to­ber Kloc­kan 03.26 Po­lis kal­las till en köks- och in­red­nings­fir­ma på Au­gust Barks ga­ta där ett in­brottslam ut­lösts. Ing­en tjuv finns kvar på plats men i när­he­ten träf­far po­lis på två män. När des­sa kon­trol­le­ras fram­kom­mer upp­gif­ter som gör att de miss­tänks för in­brot­tet. Två da­to­rer som har stu­lits hit­tas ock­så i när­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.