Kri­tik mot nya bud­ge­ten för för­sko­lor: ”Är för li­te”

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

Lätt­na­der i nya bud­ge­ten för koo­pe­ra­ti­va för­sko­lor med max 20 barn. Men det är in­te till­räck­ligt an­ser FSO Fria för­sko­lor. ”Pro­ble­met kvar­står för 3 600 barn”, sä­ger or­ga­ni­sa­tio­nens vd.

Det nya be­slu­tet in­ne­bär att bud­ge­ten till viss del skrivs om. Det hand­lar om att verk­sam­he­ter med fär­re än 20 barn även i fort­sätt­ning­en får er­sätt­ning ba­se­rat på ge­nom­snitts­kost­na­den för ett barn i för­sko­lan.

Men det är in­te bra nog me­nar Mim­mi von Troil, vd, FSO Fria För­sko­lor.

– Vi tyc­ker att det är för li­te. Pro­ble­met kvar­står för de 3 600 barn vars för­sko­lor in­te har fått den här lätt­na­den. Har du 21 barn är det ett jät­te­be­kym­mer. sä­ger hon.

Att po­li­ti­ker­na be­slu­tat om en gräns vid just 20 barn grun­dar sig på en stat­lig ut­red­ning som vi­sar att det är svå­ra­re eko­no­miskt att dri­va mind­re verk­sam­he­ter.

– Den ef­fek­ten av­tar gans­ka snabbt vid fler än 20 barn, där­för kan det va­ra rim­ligt att dra grän­sen där, sä­ger Staf­fan Le­ken­stam, av­del­nings­chef för verk­sam­hets­styr­ning och ut­veck­ling i för­sko­le­för­valt­ning­en. Vad hop­pas FSO på nu? – Jag hop­pas att po­li­ti­ker­na för­står att ett klokt be­slut är att ge ge­nom­snitts­er­sätt­ning till samt­li­ga fri­ståen­de för­sko­lor och koo­pe­ra­tiv i Gö­te­borg. Då har de al­la möj­lig­he­ter att även i fort­sätt­ning hjäl­pa Gö­te­borg att kla­ra plats­ga­ran­tin, sä­ger Mim­mi von Troil.

Li­na Isaks­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.