Pablo Ma­tis­se vill fånga ener­gin i två­mi­nu­ter­slå­tar

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgs Helg -

Am­bi­tions­ni­vån är det ing­et fel på. In­te mu­si­ken hel­ler. Klart att Gö­te­borgs­ban­det tar nam­net från två av konst­värl­dens främs­ta konst­nä­rer.

Per Stål­berg, stark man i Di­vi­sion of Lau­ra Lee, ha­de en vi­sion. Vad hän­der om man för­e­nar ener­gin från pun­ken och hardco­ren? Det som en gång fått in ho­nom på mu­sik­ba­nan.

– Jag skis­sa­de någ­ra de­mor och spe­la­de in en av dem själv – ”Hold us down”. Spe­la­de den för Samu­el Järp­vik och Mi­kael Björ­klund. vi hör­de av oss till Ian som var på, för­kla­rar han.

Ian Per­son är den för­re Uni­on Car­bi­de Pro­duc­tion-gi­tar­ris­ten som se­dan blev med­lem i Sound­track Of Our Li­ves till ban­det la ner 2012.

Det lå­ter som om ni är ett krog­pro­jekt som bli­vit verk­lig­het?

– Fak­tum är att förs­ta gång­en vi gick på kro­gen till­sam­mans var det för band­bil­der och band­nam­net.

Det ge­ni­a­la nam­net pre­sen­te­ra­de Samu­el Järp­vik, en mix av Pablo Pi­cas­sos för­namn och Hen­ri Ma­tis­se ef­ter­namn. Per Stål­berg ler nöjt när han be­rät­tar: – Det finns ing­et som stör hardco­re­värl­den så myc­ket som då det blir ar­ty­far­ty.

Han er­kän­ner att han först in­te för­stod kopp­ling­en mel­lan konst­närs­gi­gan­ter­na.

– Jag tyck­te nam­net var bra. Men det var när Samu­el und­ra­de om jag in­te fat­ta­de, som pol­let­ten tril­la­de ner.

I da­gar­na har ban­det re­le­a­se på de­bu­tal­bu­met ”Ri­se”, en vi­nyl­ski­va som är de två Ep-plat­tor som ban­det släppt sam­man­slag­na till ett. Kai Mar­tin

Är: Per Stål­berg, Ian Per­son, Samu­el Järp­vik och Mi­kael Björ­klund. Kom­mer från ban­den Di­vi­sion Of Lau­ra Lee, Sound­track Of Our Li­ves och Af­for­dab­le Hy­brid. Bas: Gö­te­borg. Ak­tu­el­la: Med re­le­a­sen av vi­ny­len ”Ri­se” som är ban­dets två ep:n plus ex­tra­spår. Ha­de ny­li­gen re­le­a­se­fest på Ho­ly Mo­ly på And­ra Lång­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.