En mu­si­ka­lisk för­e­ning som blev till ljuv mu­sik

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg -

När hon först fick frå­gan sa hon nej. Hon ha­de ett barn som skul­le fö­das.

Näs­ta gång sa hon ja. Nu är Kå­re Vern­by och Ma­ja Gö­dic­ke duo Kas­sia Kle­in. Ma­ja Gö­dic­kes ski­ra röst blev till nå­got mer. Han vil­le job­ba med hen­ne. Hon ha­de in­te tid, in­te hel­ler lust.

– Jag var gra­vid el­ler om jag pre­cis fött min son. Så hör­de han av sig ef­ter tre år och var ute ef­ter en du­ett, be­rät­tar Ma­ja Gö­dic­ke.

Av du­et­ten blev det mer. Plöts­ligt posta­des fle­ra lå­tar mel­lan pa­ret och en ska­pel­se­pro­cess tog sin bör­jan. Av Ma­ja Gö­dic­ke och Kå­re Vern­by blev det ban­det Kas­sia Kle­in.

– Vi val­de en pseu­do­nym som ar­tist­namn, sä­ger hon.

Mu­sik­pro­ces­sen har ta­git sin tid och har gjorts ut­an fil­ter el­ler cen­sur i det kre­a­ti­va ska­pan­det. Nu är al­bu­met ”De­ath to all things pop” ute och snart gör du­on en kor­ta­re tur­né där spel­plat­ser­na är vik­ti­ga för det mu­si­ka­lis­ka ut­tryc­ket.

– Ja, det är där­för vi har valt teat­rar. Oav­sett om vi har en fan­ba­se för det el­ler in­te kom­mer det bli ma­giskt, sä­ger Ma­ja Gö­dic­ke.

– Mu­si­ken blir från det vi gjort på al­bu­met plus li­te från det vi gjort var och en för sig. Kai Mar­tin

Det mu­si­ka­lis­ka sam­ar­be­tet mel­lan gö­te­borgs­kan Ma­ja Gö­dic­ke och Kå­re Vern­by. I sep­tem­ber kom de­bu­tal­bu­met ”De­ath to all things pop”, som trots nam­net är med tex­ter på svens­ka.

Med spel­ning­ar på Victo­ri­a­te­a­tern i Malmö (14/11), Sto­ra Te­a­tern i Gö­te­borg (15/11) och Stads­tea­tern i Stock­holm (16/11).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.