Re­se­cent­rum kan se li­te oli­ka ut

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

Tack för att du de­lar med dig av di­na tan­kar. Vi strä­var ef­ter att vå­ra kun­der ska få så bra re­se­upp­le­vel­ser som möj­ligt. Där­för sat­sar vi på att er­bju­da ser­vice vid stör­re knut­punk­ter. Det kan hand­la om upp­värm­da vänt­hal­lar, ki­osk, café, to­a­let­ter, bil­jett­för­sälj­ning el­ler an­nat som för­hö­jer upp­le­vel­sen av re­san.

Re­se­cent­rum är det be­grepp vi an­vän­der för att mar­ke­ra att här finns det ex­tra ser­vice för dig som re­ser. Vis­sa re­se­cent­rum in­ne­hål­ler li­te mer, and­ra li­te mind­re. I näs­tan al­la går det att kö­pa bil­jet­ter via en åter­för­säl­ja­re, till ex­em­pel Press­by­rån på Åka­re­plat­sen och Hjal­mar Brantingsplatsen som du näm­ner.

Vid någ­ra av vå­ra störs­ta knut­punk­ter, till ex­em­pel Gam­lesta­den, Brunns­par­ken och Väst­ra Frölun­da, har vi även Väst­tra­fik­bu­ti­ker dit man kan vän­da sig för per­son­lig kundser­vice. Vi har även en mo­bil Väst­tra­fik­bu­tik. Det lå­ter som att det är den­na du har stött på. Man kan na­tur­ligt­vis även kon­tak­ta oss via te­le­fon, mail el­ler hem­si­da.

Hjal­mar Brantingsplatsen är in­te bort­glömd. Vi hål­ler med om att det rå­der brist på håll­platskar­tor här och för­står att det kan va­ra svårt att hit­ta. Jag be­kla­gar det. Det är nu nya kar­tor på gång som kom­mer sät­tas upp in­om kort. Det finns även stör­re pla­ner för ut­veck­ling av plat­sen, men det lig­ger läng­re fram i ti­den och kom­mer att ak­tu­a­li­se­ras först i sam­band med kom­man­de stads­ut­veck­ling vid Bac­ka­plan.

Vil­ken typ av ser­vice det blir i kom­man­de re­se­cent­rum i Ha­ga och på Kors­vä­gen är än­nu in­te be­stämt. Men vi ser po­si­tivt på ut­hyr­ning av lo­ka­ler i vå­ra re­se­cent­rum ef­tersom vi vet att vå­ra kun­der upp­skat­tar ser­vicen som re­stau­rang­er, café­er och bu­ti­ker kan er­bju­da. Met­te Ramquist, Väst­tra­fik

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.