Låt oss föl­ja Ka­na­da där fö­re­ta­gen tving­as tän­ka grönt

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

”Ka­na­da har med­de­lat att man kom­mer att in­fö­ra en re­vo­lu­tio­ne­ran­de va­ri­ant av grön skat­te­väx­ling från års­skif­tet.” Så be­skri­ver en av vå­ra le­dan­de dags­tid­ning­ar ett ra­di­kalt grepp för att hej­da kli­mat­för­änd­ring­en. Ka­na­das po­si­tion som värsting bland ut­släp­pa­re av växt­hus­ga­ser (tänk tjär­sand…) krä­ver en ra­di­kal skärp­ning i kli­mat­po­li­ti­ken.

Så nu skall en ”pol­lu­tion tax” in­fö­ras på al­la fos­si­la kol­di­ox­id­ut­släpp. Och här kom­mer det ra­di­ka­la i upp­läg­get: He­la den sam­la­de in­täk­ten från skat­ten ska de­las ut oav­kor­tat i li­ka de­lar till var och en av in­vå­nar­na. På så vis räk­nar man med att folk kom­mer att be­trak­ta den­na pol­lu­tion tax med myc­ket bli­da ögon.

För kli­ma­tet be­ty­der det att fö­re­tag som hit­tills ostört kun­nat för­gif­ta at­mo­sfä­ren med växt­hus­ga­ser, nu av lön­sam­hets­skäl tving­as att se över sin verk­sam­het.

Den­na ”re­vo­lu­tio­ne­ran­de va­ri­ant av grön skat­te­väx­ling” kal­las Car­bon Fee and Di­vi­dend och idén drivs se­dan tio år tillbaka av den glo­ba­la kli­mat­rö­rel­sen Ci­ti­zens´ Cli­ma­te Lob­by, som har sitt ur­sprung i USA. Uppe­mot nit­ti­o­tu­sen med­lem­mar käm­par där för att över­ty­ga po­li­ti­ker­na om den­na lös­ning. Men Ka­na­da blev allt­så först i värl­den att kom­ma till skott!

Kli­matsva­ret är den svens­ka gre­nen av CCL och här kal­las för­sla­get Av­gift och Ut­del­ning. En va­ri­ant av kol­di­ox­idskatt som skul­le på­min­na oss al­la om att vi är del­ak­ti­ga i den gi­gan­tis­ka om­ställ­ning som krävs om vå­ra barn­barn ska få en dräg­lig fram­tid.

Ing­e­la Boll­gren Hjer­tqvist

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.