Ef­ter lar­met: Lugnt på Kulla­viks­bus­sen

Gö­te­borg Di­rekt har i fle­ra ar­tik­lar rap­por­te­rat om tra­kas­se­ri­er­na och ho­ten på buss 720 ge­nom Kulla­vik. Nu vitt­nar buss­chauf­fö­rer om ett lugn de säl­lan upp­levt.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Väst­tra­fiks buss­lin­je 720 har i fle­ra år va­rit en mar­dröm för chauf­fö­rer­na på Karl Erik Elofs­son Buss AB som kör lin­jen. Fle­ra har in­te ve­lat kö­ra kväl­lar på grund av tra­kas­se­ri­er från re­se­nä­rer. Tra­kas­se­ri­er i form av kränk­ning­ar, hot och i bland även sten­kast­ning mot bus­sar som tra­fi­ke­rar lin­jen.

– En kol­le­ga till mig blev om­ring­ad av ung­do­mar på mo­pe­der och de full­kom­ligt vräk­te sten mot ho­nom. Ef­ter det har han in­te kun­nat kö­ra buss 720, sä­ger Mar­tin Andre­as­son, skydds­om­bud på Karl Erik Elofs­son Buss AB.

Kris­mö­te ef­ter ar­ti­kel

I mars i år ef­ter att Mar­tin gått ut i Gö­te­borg Di­rekt och be­rät­tat om ett ka­osar­tat sport­lov kal­la­de Kungs­bac­ka kom­mu­nen och KE`S buss till kris­mö­te för att sö­ka en lös­ning. Ar­tik­lar­na re­sul­te­ra­de även i att Mar­tin och hans kol­le­gor fick ett enormt stöd från re­se­nä­rer och bo­en­de i Kulla­vik där bus­sen pas­se­rar.

– Det stöd som vi fick var helt otro­ligt, när ni skrev sist tror jag att det tog skruv or­dent­ligt för då fick folk upp ögo­nen och bör­ja­de frå­ga sig: vad fan är det som hän­der. 99,9 pro­cent av al­la som åker är ju jät­te­fi­na män­ni­skor, sä­ger Mar­tin.

I dag när Gö­te­borg Di­rekt

ring­er till Mar­tin sit­ter han i bi­len på väg till sitt jobb och han vitt­nar om en för­änd­ring som han näs­tan in­te vå­gar tro på.

– I dag är det som det ska va­ra, man be­hö­ver in­te läng­re ha ont i ma­gen när man ska gå till job­bet. Jag vill tac­ka min ar­bets­gi­va­re för det stöd han har gett oss och även po­li­sen har gjort ett fan­tas­tiskt ar­be­te ge­nom att öka sin när­va­ro i Kulla­vik och va­ra synlig, sä­ger Mar­tin.

Han be­rät­tar även att kol­le­gan som fick sten kas­tad mot bus­sen åter igen kan kö­ra lin­je 720.

Ex­tra stö­kigt på lo­ven

Lo­ven har ti­di­ga­re va­rit en tid som va­rit ex­tra stö­kig för lin­jen men höst­lo­vet vec­ka 44 var ett av de lug­nas­te lov på väl­digt länge me­nar Mar­tin.

– Vi har kört 720 nu i snart 20 år och så lugnt så länge har vi nog in­te haft nå­gon gång un­der den ti­den.

Även som­mar­lo­vet var ovan­ligt lugnt vil­ket han tror kan för­kla­ras med in­fö­ran­det av gra­tis bus­skort för al­la ung­do­mar i Gö­te­borgs kom­mun.

– Det har va­rit så un­der­bart att du kan in­te ana. Det här tjaf­set man kan be­hö­va ha med ung­do­mar som in­te har bus­skort har vi slup­pit helt. Det har va­rit en fröjd. Vå­gar du hop­pas på att det här kom­mer hål­la i sig?

– Det mås­te jag tro på, för det är ing­en som vill ha det så här. Sam­ti­digt kans­ke man in­te ska sä­ga för myc­ket men jag är än­då för­sik­tigt op­ti­mis­tisk, av­slu­tar Mar­tin.

Man be­hö­ver in­te läng­re ha ont i ma­gen när man ska gå till job­bet.

TRA­KAS­SE­RI­ER­NA PÅ 720. Ef­ter att Mar­tin Andre­as­son lar­ma­de om si­tu­a­tio­nen på buss 720 märks nu en för­änd­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.