PAULAS UNI­KA UPP­DRAG: SKRI­VA EN HELT NY OPERA

Hon har kom­mit trea i Me­lo­di­festi­va­len. Spe­lar pop och jazz. Men det är opera, kör­verk och klassisk mu­sik som är i fo­kus nu. OPERA PÅ BESTÄLLNING. Pau­la an­tar stän­digt nya mu­si­ka­lis­ka ut­ma­ning­ar.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Text och foto: Kai Mar­tin

Se­dan ett och ett halvt år tillbaka pro­du­ce­rar kom­po­si­tö­ren Pau­la af Malm­borg Ward cir­ka en scen i må­na­den till Gö­te­borgso­pe­rans nya ope­ra­sats­ning. Ett jobb som krä­ver bå­de struk­tur och di­sci­plin.

Ut­sik­ten är slå­en­de. Åt ena hål­let Gö­ta älvs myn­ning och fri sikt nord­väst mot oänd­lig­he­ten. Åt det and­ra Gö­te­borgs skyli­ne med Älvs­borgs­bron väl­di­ga valv i blick­fång­et.

Hon kal­lar det sitt torn­hus, det gam­la kok­stor­net ne­re vid Nya Var­vet. Där kre­e­rar Pau­la af Malm­borg Ward sin mu­sik, oav­sett om det hand­lar om kör­verk el­ler opera. Mot en vägg står ett pi­a­no, skriv­bor­det är täckt av ett stort sche­ma, på da­torskär­men finns par­ti­tur. Jo, ut­sik­ten har kon­kur­rens. – Men i det ti­di­ga­re hu­set jag ha­de, lots­stu­gan, var det di­rekt ut­sikt från bergs­knal­len ned mot äl­ven. Då jag flyt­ta­de in där fick jag re­kom­men­de­rat en app av en vän. Den hand­la­de om båt­tra­fi­ken på Gö­ta älv. Det var för­gö­ran­de. Jag satt i två vec­kor och ba­ra kol­la­de bå­tar, sä­ger hon.

Ett be­ställ­nings­jobb

Nå, un­dan­ta­get som be­kräf­tar re­geln. För Pau­la af Malm­borg Ward är nog­grann och di­sci­pli­ne­rad. Sche­mat på bor­det är hen­nes stor­form, en tek­nik som hon lär­de sig av Bengt-ar­ne Wal­lin då hon gick på Kung­li­ga mu­sik­hög­sko­lan i Stock­holm.

– Det är som en rit­ning och är en stor hjälp i mitt ar­be­te, för­kla­rar hon.

Det kan be­hö­vas. Pau­la af Malm­borg

Med stor­for­men kan jag räk­na ut att jag i snitt har tre vec­kor på mig för var­je scen.

Ward skri­ver på ope­ran som går un­der ar­bets­nam­net ”My­to­ma­nia” med li­bret­to av Kerstin Per­ski, ett be­ställ­nings­jobb från Gö­te­borgso­pe­ran.

– Pre­miä­ren är vå­ren 2021, men vi ska va­ra kla­ra i ja­nu­a­ri 2020. Med stor­for­men kan jag räk­na ut att jag i snitt har tre vec­kor på mig för var­je scen.

Upp­dra­get blev of­fent­ligt för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan. Men job­bet har på­gått se­dan ett och ett halvt år och för ett år se­dan skrevs kon­trak­tet.

– Men själ­va idén har jag och Kerstin haft i bak­fic­kan se­dan 2004. Det var då vi gjor­de ”Är­ret” ba­se­rad på Mi­chail Bul­ga­kovs ”En hunds hjär­ta” i Vadste­na. Där fanns en skum fi­gur som vi vil­le an­vän­da oss av. Vi är väl­digt gla­da att vi fått ge­hör för det, sä­ger hon.

Opera och kör­verk finns med på Pau­la af Malm­borg Wards svind­lan­de CV. Kans­ke in­te så kons­tigt. Hon är upp­vux­en i den värl­den med pap­pa Lars som di­ri­gent och ope­ra­chef och mam­ma Gu­nil­la som ope­ras­ång­ers­ka. Men det var pop­mu­si­ken som först loc­ka­de Pau­la af Malm­borg Ward. 1984 kom hon trea i Me­lo­di­festi­va­len med lå­ten ”Ren­dezVous”, som John Bal­lard fram­för­de.

– Det fanns ing­et upp­ror i det. Jag och en barn­domsvän skrev lå­ten ”I want you” (här bör­jar Pau­la af Malm­borg Ward att sjunga lå­ten) som el­va­å­ring­ar. Vi var för unga att med­ver­ka i sko­lan mu­sik­täv­ling, men fick ett he­ders­pris. Min för­äld­rar var väl­digt upp­munt­ran­de.

Mu­siklä­ra­re och te­a­ter­mu­sik

Hon tog vä­gen om en ut­bild­ning som mu­siklä­ra­re och ska­pa­re av te­a­ter­mu­sik in­nan hon i 30-års ål­dern bör­ja­de sik­ta in sig på opera och kör­verk. Hon bör­ja­de stu­de­ra kom­po­si­tion för Hans Ge­fors vid Mu­sik­hög­sko­lan i Malmö. Ex­a­mens­ar­be­tet där, ”Bomb­par­tyt”, ha­de ur­pre­miär på Gö­te­borgso­pe­ran 1998 och blev hen­nes ge­nom­brott som ope­ra­ton­sät­ta­re.

Nu är hon en fli­tigt an­li­tad kom­po­si­tör som säl­lan mis­sar en de­ad­li­ne. Det i sin tur gör att be­stäl­lar­na vet att de får allt in­om ut­satt tid.

– Det har väl hänt en, el­ler två gång­er att jag mis­sat, er­kän­ner hon.

– Jag skrev till en upp­drags­gi­va­re att jag in­te skul­le kom­ma att kla­ra de­ad­li­nen. Sva­ret var kort ”Vi har ett kon­trakt”. Jag höll an­gi­ven tid.

FOTO: KAI MAR­TIN

IN­SPI­RE­RAD. Trots kon­kur­re­ran­de ut­sikt är Pau­la af Malm­borg Ward di­sci­pli­ne­rad i sitt ar­be­te.

IN­SPI­RE­RAN­DE MIL­JÖ. Vid Nya Var­vet hit­tar Pau­la af Malm­borg Ward in­spi­ra­tion till si­na verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.