Än­nu ett torn vid Li­se­berg

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der

Stads­dels­för­valt­ning­en Askim-frölun­da-högs­bo vill ri­va Or­kes­ter­ga­tans för­sko­la och er­sät­ta den gam­la med en ny och dub­belt så stor verk­sam­het.

Lokal­för­valt­ning­en be­dö­mer att det mås­te byg­gas en ny för­sko­la på Or­kes­ter­ga­tan. För­valt­ning­en me­nar att de nu­va­ran­de lo­ka­ler­na är i för då­ligt skick.

I dag har för­sko­lan plats för fy­ra av­del­ning­ar, den nya kom­mer att va­ra dub­belt så stor. Om allt går som det ska be­räk­nas in­flytt i den nya för- sko­lan kun­na ske in­om två och ett halvt år, i slu­tet av år 2020.

I nu­lä­get vill man byg­ga den nya för­sko­lan på sam­ma plats som den nu­va­ran­de. Det be­ty­der att för­sko­le­e­le­ver och per­so­nal kom­mer eva­kue­ras till pa­vil­jong­er på Sju­punds­ga­tan.

– Eva­ku­e­ring­en sker san­no­likt 2020 till 2022. De nya pa­vil­jong­er­na rym­mer åt­ta av­del­ning­ar för att även kun­na han­te­ra ex­pan­sio­nen un­der bygg­ti­den., sä­ger Jo­han Pheif­fer, hand­läg­ga­re på lo­kal­sek­re­ta­ri­a­tet.

Ex­pan­sio­nen görs in­te ba­ra för att lo­ka­ler­na in­te hål­ler den stan­dard som krävs. Ny­bygg­na­tio­nen är ock­så ett sätt för stads­de­len att mö­ta det öka­de be­ho­vet som finns i om­rå­det och som kom­mer bli allt stör­re i takt med att fler flyt­tar in.

En­ligt Askim-frölun­da­högs­bos femå­ri­ga be­folk­nings­pro­gnos från 2017 till 2021 be­räk­nas an­ta­let barn i för­sko­le­ål­dern öka med 600 barn.

– Cir­ka 40 pro­cent av för­sko­lor­na är upp­för­da un­der 60- och 70-ta­let. De är i oli­ka skick, fle­ra för­sko­lor har ge­nom­gått om­fat­tan­de re­no­ve­ring­ar och är där­för i bra skick, sä­ger Jo­han Pheif­fer.

FOTO: GÖ­TE­BORGS STAD

NYBYGGE. Or­kes­ter­ga­tans för­sko­la kan kom­ma att bli dub­belt så stor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.