Zla­tan bor­de ock­så zap­pa över till ”Hyséns” Z

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 -

VEC­KANS KÄNS­LA TRÖTTHET. No­vem­ber­mörk­ret slog till som en släg­ga. ap­pa­de bland ka­na­ler­na och rå­ka­de gå från do­kuså­pan ”Hyséns” till Fotbollsgalan pre­cis när Zla­tan änt­ra­de sce­nen och för­kun­na­de att al­la skul­le va­ra jäk­ligt tack­sam­ma att han var på plats i Glo­ben: ”Ha­de in­te jag kom­mit så ha­de in­te ni kom­mit”. Jag fat­ta­de in­te vad han me­na­de. Kanske var det ett skämt. Kanske ha­de jag mis­sat nå­got ti­di­ga­re i sänd­ning­en. Men de fles­ta i publi­ken satt i al­la fall som få­gel­hol­kar. För det är ju fak­tiskt så att även om Zla­tan är den störs­te fot­bolls­spe­la­ren lil­la Sve­ri­ge nå­gon­sin pro­du­ce­rat så finns det 2018 en rad and­ra an­led­ning­ar att fyl­la Glo­ben i svensk fot­bolls namn. Å Zla­tan ser man ju mer än nog av i re­klam­fil­mer för bi­lar, ka­si­non, te­le­fo­ner, tv-ap­pa­ra­ter och klä­der. Kanske är han rädd att bli bort­glömd nu när kar­riä­ren snart är över. Mitt tips är att han ock­så zap­par över till ”Hyséns” och kol­lar en gam­mal le­gen­dar som san­ner­li­gen in­te är bort­glömd trots att det gått minst 25 år se­dan han pen­sio­ne­ra­de sig. Kanske skul­le han kun­na lä­ra sig ett och an­nat om hur man mö­ter folk. El­ler som Glenn skul­le sagt: Ha d’ gött! Adress: Vd: Ma­ri­a­ma Ols­son, 35+, Nä­set: – Ja, det är pla­ne­rat se­dan ett år till­ba­ka. Vi har det som en stå­en­de hän­del­se i vår fa­mil­je­ka­len­der. Amir Bachaay, 29 år, Möln­dal: – Nej, jag har in­te fått tum­men ur än. Det är ju fort­fa­ran­de li­te tid kvar. Ci­han Öz­den, 30, job­bar i Högs­bo: – Ja, för tre vec­kor se­dan när det var kal­la­re. Jag har barn och vill ha noll risk när jag kör med dem. Ma­rie Freid­litz, 55 år, Fril­le­sås: – Ja, de hål­ler på pre­cis nu här bakom! Jag vill va­ra ute i god tid in­nan det blir snö och halt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.