Jen­ny hjäl­per dig ta mer plats – med din röst

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - SIDAN 1 - GÖ­TE­BORG Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

NY SERIE OM RETORIK

Nu star­tar Gö­te­borg Di­rekt sin re­to­riksats­ning. Från och med i dag kom­mer du en gång i må­na­den kun­na få hand­fas­ta tips för hur du kan an­vän­da retorik i var­da­gen.

Vi le­ver i en tid där män­ni­skor allt of­ta­re ses som va­ru­mär­ken som ska kö­pas av sin om­giv­ning. Hur du som per­son upp­fat­tas här och nu och på so­ci­a­la me­di­er kan va­ra av­gö­ran­de för om du får det där job­bet du läng­tat ef­ter el­ler lyc­kas vin­na kon­flik­ten på för­äld­ra­mö­tet.

– I dag för­ut­sät­ter man på väl­digt många jobb att man kan pre­sen­te­ra och att man kan pra­ta in­för grupp men vi får väl­digt li­te trä­ning i det och det är väl­digt många som upp­le­ver det som obe­hag­ligt, sä­ger Jen­ny Jern­berg Ralp­hs­son.

Jen­ny är Gö­te­borg Di­rekts re­to­rik­ex­pert och har tip­sen för när ett med­ve­tet re­to­riskt grepp kan hjäl­pa dig i li­vet.

– Jag ser retorik som häl­sa, för det är många som upp­le­ver att de in­te blir lyss­na­de på de kans­ke in­te tar den där plat­sen som de skul­le vil­ja ta. Då kan det va­ra saker som kropps­språk, röst el­ler klä­der som är av­gö­ran­de. Bör­jar man job­ba på det så väx­er per­so­nen och kan ta mer plats, sä­ger Jen­ny.

Jen­ny gick själv ige­nom en så­dan re­sa som 18-åring då hon upp­lev­de att hen­nes kol­le­gor in­te lyss­na­de på hen­ne.

– Jag bör­ja­de tes­ta på job­bet vad som hän­de om jag stod på ett an­nat sätt, an­vän­de min röst på det här sät­tet och jag upp­lev­de en skill­nad, be­rät­tar Jen­ny.

Vad kom­mer du lyf­ta som det förs­ta retorik-tip­set i Gö­te­borg­di­rekt?

– Då bör­jar vi med rös­ten och krop­pen för de två kom­po­nen­ter­na spe­lar väl­digt stor roll.

Jag bör­ja­de tes­ta på job­bet vad som hän­de om jag stod på ett an­nat sätt, an­vän­de min röst på det här sät­tet och jag upp­lev­de en skill­nad.

FOTO: MARKUS AN­DERS­SON

Läs Jen­nys tips på si­dan 27! RETORIK I GÖ­TE­BORG­DI­REKT. Jen­ny Jern­berg Ralp­hs­son kom­mer ge dig ex­klu­si­va re­to­rik­tips.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.