Tåg­bo­la­gens

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER -

Ska du åka tåg över jul­hel­gen? Då är det hög tid att kö­pa bil­jett. Fle­ra av­gång­ar är re­dan full­bo­ka­de.

Jul- och ny­års­re­san­det med SJ ser ut att öka med 13 pro­cent jäm­fört med för­ra året. Re­dan nu är fle­ra tu­rer un­der jul och ny­år re­dan slut­sål­da.

– Tryc­ket ef­ter re­sor är högt, och vi ser att fler re­se­nä­rer än ti­di­ga­re väl­jer tå­get. För de re­se­nä­rer som än­nu in­te hun­nit bo­ka sin jul­re­sa, är det hög tid att gö­ra det nu. Det finns fort­fa­ran­de go­da möj­lig­he­ter att fyn­da bil­jet­ter om man har möj­lig­het att re­sa på julaf­ton, al­ter­na­tivt tors­da­gen in­nan, sä­ger Tob­be Lun­dell, press­chef vid SJ i ett press­med­de­lan­de.

Störst tryck är det un­der fre­da­gen den 21 de­cem­ber, in­te minst mel­lan Gö­te­borg och Stock­holm. Men även and­ra och des­ti­na­tio­ner loc­kar, fram­för allt norrut. Re­sor till Jämt­land och öv­re Norr­land är två av tåg­bo­la­gets mest upp­bo­ka­de.

FOTO: MOSTPHOTOS

HÖGTRYCK. Jul­hel­gen är till­sam­mans med mid­som­mar­hel­gen årets störs­ta re­se­helg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.