Be­slu­tet: Gö­te­borg får ett ve­te­ran­mo­nu­ment

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER - Kristi­an Ri­sen­fors

I fle­ra år har ve­te­ra­ner i Gö­te­borg sak­nat en sam­lings­plats för att min­nas och hed­ra de som gått bort. Nu har 800 000 av­sats för ett mo­nu­ment som kan va­ra på plats re­dan till som­ma­ren.

de­mi­en och Tull­ver­ket. Från stif­tel­sen Char­les Fe­lix Lind­bergs do­na­tions­fond av­sätts 800 000 kro­nor.

– Det känns väl­digt vik­tigt. Många av oss som har va­rit ut­om­lands har för­lo­rat bå­de ut­länds­ka och svens­ka brö­der och syst­rar. Då vill man ha en plats där man kan sam­las och min­nas de som in­te finns med oss läng­re, sä­ger ve­te­ra­nen To­mas Tor­kels­son, som gjor­de ut­lands­tjänst i fö­re det­ta Ju­go­sla­vi­en på 90-ta­let.

Många ve­te­ra­ner har lob­bat för ett mo­nu­ment i Gö­te­borg de se­nas­te åren. Li­be­ra­ler­na läm­na­de en mo­tion i kom­mun­full­mäk­ti­ge som fick brett stöd och för­hopp­ning­en är att ve­te­ran­mo­nu­men­tet kan va­ra på plats re­dan till ve­te­ran­da­gen den 29 maj näs­ta år.

Var mo­nu­men­tet ska stå är än­nu in­te be­stämt. Men för­valt­ning­en be­dö­mer att det bör va­ra i en av Gö­te­borgs par­ker.

– Jag skul­le gär­na se Träd­gårds­för­e­ning­en. Det är lätt att ta sig till och lig­ger i hjär­tat av Gö­te­borg. Det skul­le va­ra en bra plats tyc­ker jag, sä­ger To­mas Tor­kels­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.