De vill ge bi­lis­ter­na i Gö­te­borg spar­ken

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - GÖTEBORG - GÖ­TE­BORG Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Elspark­cyklar som går att hy­ra har bli­vit allt van­li­ga­re stor­stä­der­na runt om i värl­den. Nu har tren­den kic­kat igång ock­så i Gö­te­borg.

För fö­re­ta­get Voi bör­ja­de det i Stock­holm i au­gusti, se­dan Madrid, Za­ra­go­za och Ma­la­ga. Den 19 no­vem­ber lan­se­ra­de de si­na elspark­cyklar på Lind­hol­men i Gö­te­borg.

– Vi har bör­jat med ett 100-tal. Det har vi gjort ti­di­ga­re när vi går in i nya stä­der. Se­dan ökar vi allt­ef­tersom. Men vi ser re­dan nu att vi fick en bra start i Gö­te­borg med fle­ra tu­sen åk­tu­rer, sä­ger Fred­rik Hjelm.

Var­je kväll sam­las elspark­cyk­lar­na in för ladd­ning in­nan de ställs ut i sta­den igen näs­ta mor­gon.

– Det vi gör är en del­nings­tjänst för elspark­cyklar. Man lad­dar ner en app där det står var nå­gon­stans spark­cyk­lar­na står par­ke­ra­de. Se­dan scan­nar du för att lå­sa upp och kan se­dan an­vän­da den och par­ke­ra var du vill. Se­dan kan näs­ta an­vän­da­re fort­sät­ta där du läm­na­de den, sä­ger Fred­rik Hjelm, VD. Vad kos­tar det? – Start­av­gif­ten är på tio kro­nor och se­dan 1,50 i mi­nu­ten.

Se­dan ti­di­ga­re finns hyr­cy­kel­sy­ste­met Styr & Ställ i Gö­te­borg. Av­ta­let med nu­va­ran­de le­ve­ran­tör går ut 2020 och just nu hål­ler kom­mu­nen på att upp­hand­la ett nytt av­tal.

– Den sto­ra skill­na­den mel­lan Voi och Styr & Ställ är ju att vå­ra elscoot­rar in­te är bund­na till någ­ra sta­tio­ner. Man kan läm­na dem var man vill, sä­ger Fred­rik Hjelm.

I Stock­holm har Voi ett samarbete med kom­mu­nens par­ke­rings­bo­lag. Även i Gö­te­borg är de öpp­na för sam­ar­be­ten.

– Ab­so­lut, bå­de med sta­den och and­ra ak­tö­rer, sä­ger Fred­rik Hjelm.

FOTO: GÖ­TE­BORGS STAD

SKRÄPKEBAB. Så här kan det se ut på Ry­a­ver­ket när skräp fast­nat i re­nings­ver­kets ma­ski­ner.

FOTO: JACKY SIN

KICK. Vo­is elspark­cyklar klas­sas som van­li­ga cyklar och ska fram­fö­ras på cy­kel­ba­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.