Ve­te­ra­ner­na som äls­kar hoc­key

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - GÖTEBORG - FRÖLUN­DA Kai Martin

Där är kval­hjäl­tar, Sm­guld­vin­na­re, Nhl-proffs och elit­se­ri­e­spe­la­re. Al­la med det ge­men­samt att id­rotts­kar­riä­ren är lagd på hyl­lan.

Men ock­så att ing­en av dem kan slu­ta spe­la.

– Jag äls­kar ishoc­key, sä­ger Pa­trik Carn­bäck.

Frölun­da le­der med 5–1 mot HV71. Men i pa­u­sen hän­der nå­got. La­get tap­par fo­kus och HV71 gör någ­ra snab­ba mål och vin­ner slut­li­gen mat­chen en­kelt.

Spe­lar­na i Frölun­da ser sam­man­bit­na ut och und­rar hur se­gern kun­de gli­da dem ur nä­ven. Men då den ge­men­sam­ma lag­bil­den tas är det skratt och all­va­ret är bor­ta.

Jo, när Frölun­da Old­ti­mers spe­lar åker vin­nar­skal­lar­na på sam­ti­digt som hjäl­mar­na ham­nar på hu­vu­de­na. Det­ta oav­sett om det är det is­pas­set på ons­dags­kväl­lar mel­lan vi­ta och rö­da som gäl­ler, el­ler nå­gon av mat­cher­na mot Fär­je­stads el­ler HV71:S ve­te­ra­ner. Ett re­gel­bun­det match­ut­byte se­dan fle­ra sä­song­er.

– Old­ti­mers bör­ja­de re­dan på Su­ra-pel­les tid nå­gon gång i slu­tet av 60- el­ler i bör­jan på 70-ta­let, för­kla­rar Pa­trik Carn­bäck.

Han syf­tar på Ro­nald ”Su­ra-pel­le” Pet­ters­son (1935–2010), le­gen­da­risk Frölun­da­spe­la­re på 60-ta­let, som se­dan blev trä­na­re för så­väl la­get som lands­la­get Tre Kro­nor. 1965 tog han Sm-guld med Frölun­da. Det skul­le drö­ja till 2003 in­nan näs­ta kom, då med Pa­trik Carn­bäck på isen och i la­get.

Sam­ti­digt som slut­sig­na­len gick var ock­så Pa­trik Carn­bäcks pro­fes­sio­nel­la kar­riär över ef­ter spel i svens­ka elit­se­ri­en, NHL och i tys­ka första­li­gan.

– Men jag bör­ja­de i Old­ti­mers di­rekt på hös­ten ef­ter Sm-gul­det. Många ser hoc­keyn som ett jobb, men in­te jag. Jag äls­kar ishoc­key, sä­ger han.

Det gör att han nu, som 50-åring, spe­lar ishoc­key två gång­er i vec­kan. Visst, ryg­gen har han ont i.

– Men den är un­der kon­troll. Vär­re är det med knä­na. Det tar en kvart in­nan jag fått värmt upp dem, för­kla­rar Pa­trik Carn­bäck. Pa­trik Carn­bäck tog Sm-guld med Frölun­da 2003. Han är fort­fa­ran­de spor­ten tro­gen.

Fö­re det­ta Frölun­da­spe­la­re som mo­tions­spe­lar en gång i vec­kan. La­get mö­tet li­ka­sin­na­de i år­li­ga kam­per mot HV71 och Fär­je­stad i hem­ma­re­spek­ti­ve bor­t­a­mat­cher. Old­ti­mers bru­kar ock­så spe­la i Tre Da­gar i Gö­tet, old­boy­stur­ne­ring i feb­ru­a­ri. Dessvär­re är 2019 års upp­pla­ga in­ställd.

2018/19 finns Pa­trik Carn­bäck, Christi­an Bäck­man, Jo­nas John­son, Ste­fan Ax­els­son, Jer­ry Pers­son, An­ton Ax­els­son, Ter­ho Kos­ke­la, Pe­ter Bern­ts­son, Christi­an Lech­ta­ler bland spe­lar­na.

På att fle­ra fö­re det­ta spe­la­re ska an­slu­ta. ”Vi tja­tar på fle­ra för att de ska kom­ma ner”, sä­ger Pa­trik Carn­bäck.

FOTO: KAI MARTIN

KÄRLEK TILL ISHOC­KEY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.