Kri­tik mot nytt ål­fis­ke­för­bud: ”Skött bätt­re”

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - GÖTEBORG - GÖ­TE­BORG Gabri­el Tju­lan­der

För­bu­det mot att fis­ka ål har ut­ö­kats. Men tjäns­te­män på Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten me­nar att för­bu­det sak­nar vik­ti­ga de­lar.

EU:S fis­ke­mi­nist­rar har be­slu­tat att ut­ö­ka fis­ke för­bu­det av ål. Från och med den förs­ta no­vem­ber till 31 ja­nu­a­ri 2019 gäl­ler ett för­bud mot fis­ke av ål i Ska­ge­rack, Katte­gatt och Ös­ter­sjön.

– För­bu­det ska gäl­la en sam­man­häng­an­de tre­må­na­ders­pe­ri­od, när den pe­ri­o­den ska gäl­la är upp till var­je med­lems­land att själv väl­ja, sä­ger Martin Karls­son, ut­re­da­re på en­he­ten för fis­ke­re­gle­ring, Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten.

Un­der vin­ter­må­na­der­na på­bör­jar den vux­na blankå­len sin vand­ring till Sar­gas­so­ha­vet vil­ket är en stor an­led­ning till att man i Sve­ri­ge valt att läg­ga tre­må­na­ders pe­ri­o­den från no­vem­ber till ja­nu­a­ri. Dock är det un­der den pe­ri­o­den som fis­ket av ål är som minst i Sve­ri­ge och nu rik­tar tjäns­te­män på Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten kri­tik mot Eu-be­slu­tets ut­for­man­de.

– Vi var in­te helt nöj­da med att vi skul­le be­hö­va ta det be­slu­tet, vi tyc­ker vi skul­le kun­na skött det här bätt­re på en na­tio­nell ni­vå. Det sak­nas sto­ra bi­tar i det här be­slu­tet, dels att me­del­ha­vet är ex­klu­de­rat, som är en stor pro­du­cent av lek­fisk. Ål un­der tolv cen­ti­me­ter är in­te hel­ler in­klu­de­rat och in­te fri­tids­fis­ket, sä­ger Martin Karls­son.

Ål­fis­ket i Ska­ge­rack och Katte­gatt på­ver­kas egent­li­gen in­te av det nya för­bu­det då det se­dan 2007 re­dan finns ett för­bud av ål­fis­ke som om­fat­tar de två ha­ven.

I dag finns det ett le­galt fis­ke av ål i Sve­ri­ge trots att ålen är röd­listad, dock är ef­ter­frå­gan på ål in­te den sam­ma som förr.

– Man bör in­te äta ål var­je dag men att man ska kun­na kö­pa ål till jul ser jag inga hin­der för, så länge den är fis­kad kom­mer­si­ellt, sä­ger Martin Karls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.