Unga som tar dro­ger blir säl­lan kri­mi­nel­la

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - GÖTEBORG - Kristi­an Ri­sen­fors

Att unga som tar dro­ger se­dan trap­par upp an­vän­dan­det och blir kri­mi­nel­la är ovan­li­ga­re än vad man ti­di­ga­re trott. Det vi­sar ny forsk­ning från Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Fors­kar­na vil­le un­der­sö­ka kopp­ling­en mel­lan unga som tes­tar al­ko­hol och dro­ger och en upp­trapp­ning till ökat an­vän­dan­de och brotts­lig­het se­na­re i ton­å­ren.

För att gö­ra stu­di­en följ­de fors­kar­na 2300 ton­å­ring­ar, från att de bör­ja­de års­kurs 6 till att de gick and­ra året på gym­na­si­et.

− Fram tills nu har ton­å­ring­ar med så kal­lat risk­be­te- en­de dra­gits över en kam. Det har ut­i­från ti­di­ga­re forsk­ning va­rit lätt att få in­tryc­ket att det finns en stark kopp­ling mel­lan att be­ru­sa sig el­ler an­vän­da dro­ger, att se­dan trap­pa upp an­vän­dan­det och till sist ut­veck­la ett kri­mi­nellt be­te­en­de, sä­ger Rus­sell Tur­ner, dok­to­rand i so­ci­alt ar­be­te och en av stu­di­ens för­fat­ta­re, i ett press­med­de­lan­de

Stu­di­en vi­sar kopp­ling­en in­te är li­ka tyd­lig som ti­di­ga­re stu­di­er vi­sat. Att ung­do­mar som drack un­der hög­sta­di­et se­na­re trap­pa­de upp sitt an­vän­dan­de var ovan­ligt.

− Ris­ken för att un­der hög­sta­di­eå­ren se­dan gå över till ett kri­mi­nellt be­te­en­de i form av till ex­em­pel stöld el­ler ska­de­gö­rel­se var i den här stu­di­en obe­fint­ligt, sä­ger Rus­sell Tur­ner.

Dä­re­mot vi­sa­de stu­di­en att ung­do­mar som be­gick brott ti­digt i ton­å­ren löp­te en hög risk att fort­sät­ta med kri­mi­na­li­tet, och även ut­veck­la ett al­ko­hol- och drog­bruk se­na­re i ton­å­ren.

− Barn som så ti­digt i li­vet upp­vi­sar ett kri­mi­nellt be­te­en­de är en grupp som sam­häl­let bör oroa sig över mer och sat­sa re­sur­ser på. De po­li­tis­ka och sam­häl­le­li­ga dis­kus­sio­ner­na som finns idag fo­ku­se­rar till stor del på straff­po­li­tik, sä­ger Rus­sell Tur­ner.

FOTO: MOSTPHOTOS

FISKEFÖRBUD. Tjäns­te­man på Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten kri­ti­se­rar nytt ål­fis­ke­för­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.