Rö­rigt: Så tar du dig in på Jul på Li­se­berg

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - GÖTEBORG - CENTRUM Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Jul på Li­se­berg har sla­git upp por­tar­na. Men hur man ska kun­na ta sig fram till por­tar­na har in­te va­rit helt själv­klart. Nu tas ett bil­kör­fält i an­språk till för­mån för en pro­vi­so­risk gång­ba­na.

Ef­ter års­skif­tet på­bör­jas riv­ning­en av Li­se­bergs­hal­len och ar­be­tet vid nor­ra en­trén. Men re­dan nu grä­ver pro­jekt Väst­län­ken för fullt vid Kors­vä­gen vil­ket ska­par en del pro­blem för be­sö­ka­re till Jul på Li­se­berg. Gång­vä­gen ut­med Ör­gry­te­vä­gen, den så kal­la­de Li­se­bergsal­lén, har näm­li­gen för­vand­lats till en bygg­ar­bets­plats.

Det är Tra­fik­ver­ket som byg­ger Väst­län­ken. De­ras lös­ning på pro­ble­met var från bör­jan att Li­se­bergs be­sö­ka­re skul­le gå i en in­häg­nad fål­la i det vänst­ra kör­fäl­tet från Kors­vä­gen, mel­lan spår­vagns­spå­ren och det hög­ra kör­fäl­tet.

Men det an­såg tra­fik­kon­to­ret in­te va­ra till­räck­ligt sä­kert, ef­tersom fål­lan ba­ra skul­le ha en bredd på fy­ra me­ter.

– Vi sa nej till det. Det skul­le bli väl­digt myc­ket folk som skul­le gå där och vi vet hur man fun­ge­rar som män­ni­ska. Om man kom­mer ut från Li­se­berg och har bråt­tom till Kors­vä­gen så finns en risk att folk spring­er över spår­vagns­spå­ren el­ler ga­tan för att det är för trångt i fål­lan, sä­ger Ka­rin Lund­berg, en­hets­chef tra­fik­pla­ne­ring på tra­fik­kon­to­ret.

Först var lös­ning­en i stäl­let att Li­se­bergs­be­sö­ka­re som kom­mer från Kors­vä­gen skul­le hän­vi­sas till and­ra si­dan Ör­gry­te­vä­gen, vid Svens­ka Mäs­san, och se­dan till­ba­ka över vägen igen vid över­gångs­stäl­le­na vid Li­se­bergs en­tré.

I sista stund kom Tra­fik­ver­ket med yt­ter­li­ga­re ett för­slag på lös­ning, en lös­ning tra­fik­kon­to­ret god­kän­de.

– Vi tar det hög­ra kör­fäl­tet, om man kom­mer från Kors­vä­gen, och gör om det till en pro­vi­so­risk gång­ba­na, sä­ger Jo­se­fin Lar­king, an­sva-

Vi tar det hög­ra kör­fäl­tet, om man kom­mer från Kors­vä­gen, och gör om det till en pro­vi­so­risk gång­ba­na.

rig för tra­fik un­der bygg­tid på Tra­fik­ver­ket.

Det in­ne­bär att Li­se­bergs­be­sö­kar­na slip­per pas­se­ra Ör­gry­te­vä­gen vid Li­se­bergs sto­ra en­tré.

Nu för­svin­ner ett kör­fält på Ör­gry­te­vä­gen. Vad ser ni för ris­ker för kö­bild­ning?

– Vi tror in­te det ska bli nå­got pro­blem. Vi har re­dan mins­kat ett kör­fält – om man kom­mer på Söd­ra Vägen från Möln­dals­hål­let. Så det fort­sät­ter med ett kör­fält ba­ra.

På Li­se­berg har man för­stå­el­se för att av­stäng­ning­en av Li­se­bergsal­lén kan stäl­la till det för be­sö­kar­na.

– Kan man gå in via söd­ra en­trén så är det jät­te­bra, sä­ger Li­se­bergs in­for­ma­tions­chef Ju­lia Va­si­lis.

FOTO: KRISTI­AN RI­SEN­FORS

AVSTÄNGD. Li­se­bergsal­lén kom­mer att va­ra avstängd un­der he­la årets jul­sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.