Hög tid att bör­ja klätt­ra

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - LÄSARBILDER -

HDen 1 de­cem­ber öpp­nar vi på Klät­ter­lab­bet vår an­lägg­ning i Si­sjön. Här er­bju­der vi en upp­le­vel­se för al­la, med fo­kus på boul­de­ring och ge­men­skap! Så ta med fa­mil­jen på ro­li­ga även­tyr och av­slu­ta med en go-fi­ka.

Har du all­tid tänkt att du ska bör­ja klätt­ra men in­te gjort nå­got åt det? Nu är det dags, med nya Klät­ter­lab­bet i Si­sjön är det ba­ra att bör­ja. Här är vå­ra 10 bäs­ta tips för en per­fekt start på din fram­ti­da fa­vo­ri­tak­ti­vi­tet!

1. BÖR­JA MED SMÅ UT­MA­NING­AR

Klätt­ring tar dig till nya höj­der men in­nan du kom­mer dit mås­te du er­öv­ra höj­der­na un­der dig. Bör­ja ex­em­pel­vis med att klätt­ra på boul­ders och gå vidare till väg­gar­na se­dan.

2. LÄR DIG DE OLI­KA NIVÅERNA

Lär dig vå­ra oli­ka ni­vå­er från lätt till avan­ce­rad och klätt­ra rätt från start. Pra­ta med oss i re­cep­tio­nen så väg­le­der vi dig rätt i din klätt­ring. De oli­ka nivåerna ser du tyd­ligt på vå­ra oli­ka grepp som är i oli­ka fär­ger be­ro­en­de på ni­vå.

3. VAR IN­TE RÄDD

Klätt­ring kan vi förs­ta an­blick kän­nas läs­kigt och även om du gär­na vill kas­ta in hand­du­ken, kom ihåg att al­la va­rit ny­bör­ja­re nå­gon gång. Bör­ja på lägs­ta ni­vå och job­ba dig upp­åt!

4. SOCIALISERA

Pra­ta med oss och and­ra klätt­ra­re! Det finns sto­ra com­mu­ni­ti­es med klätt­ra­re som gär­na vill lä­ra kän­na dig. På så sätt kan du få hjälp och tips av and­ra som va­rit i sam­ma po­si­tion som du själv.

ǡǽ8'4764756# &+) +06'

Se­le, skor, rep, cras­h­pads och så vidare. Lis­tan med möj­lig ut­rust­ning är lång! Vårt bäs­ta tips är att av­vak­ta och se vil­ken typ av klätt­ring

du gil­lar bäst och an­pas­sa dina in­köp av ut­rust­ning ef­ter det. Pra­ta med oss så hjäl­per vi dig med rätt ut­rust­ning!

ǡ.ǭ6 &'6 +06' )ǭ 6+.. ǽ8'4&4+(6

Du kom­mer att bli be­ro­en­de av klätt­ring. Men likt många and­ra be­ro­en­den är det vik­tigt att in­te över­dri­va. Även om du vill klätt­ra var­je dag be­hö­ver din kropp åter­häm­ta sig. Så an­vänd sunt för­nuft och klätt­ra med måt­ta!

(ǽ4$'4'& &+)ǡ2ǭ 5/Ǭ46#

För­be­red dig på att din kropp kom­mer att öm­ma och gö­ra ont även om du in­te klätt­rar var­je dag. Din kropp be­hö­ver vän­ja sig vid ett nytt trä­nings­sätt och kom­mer ock­så att vi­sa det. Det tar li­te tid men när den väl har vant sig är det ba­ra att kö­ra på!

8. UNDVIK ATT VA­RA ETT KRITMONSTER

Kri­ta an­vänds för att ta bort fukt från dina hän­der och vid klätt­ring hjäl­per den dig till att få bätt­re grepp. Lik­som med myc­ket an­nat kan för myc­ket av det go­da gö­ra saker vär­re. Un­der­lät­ta för dig själv och and­ra ge­nom att in­te över­dri­va mäng­den kri­ta.

9. VI­SA HÄNSYN MOT AND­RA

Be­hand­la and­ra så som du själv vill bli be­hand­lad. Tu­ras om att klätt­ra om ni är fler som vill klätt­ra på sam­ma vägg och med sam­ma grepp.

10. HA KUL!

Sist men in­te minst, ha kul när du klätt­rar! Ge dig själv en klapp på ax­eln, du är grym!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.