”Här tar vi klätt­ring­en ett steg läng­re”

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - LÄSARBILDER -

Ri­car­do Mo­ra­les, plats­chef på Klät­ter­lab­bet i Si­sjön, vad gör Klät­ter­lab­bet unikt?

– Klätt­ring är ing­en sta­tisk pro­dukt. Det uni­ka med Klät­ter­lab­bet och det som gör det in­tres­sant är Klät­ter­lab­bet som pro­dukt, det vi ska­par, vårt sätt att byg­ga väg­gar och le­der. Går du från ett klät­ter­stäl­le till ett an­nat så är det egent­li­gen sam­ma sak, men här tar vi klätt­ring­en ett steg läng­re. In­te minst i hur vi ut­tryc­ker pro­ble­men och vad det är som hän­der på väg­gar­na, det är det som gör det in­tres­san­ta för en klätt­ra­re. Det mås­te fin­nas en kom­pli­ci­tet i hur man tving­ar en per­son att rö­ra sig och det kan in­te vem som helst byg­ga, det är ett väl­digt konst­när­ligt ut­tryck.

– Vi på Klät­ter­lab­bet är ett sam­man­svet­sat gäng som al­la klätt­rar på väl­digt hög ni­vå och med oli­ka ut­tryck­sätt. Och det krävs att man har ett öga, en konst­när­lig åd­ra att ut­ryc­ka det­ta. Det är in­te ba­ra att slänga upp li­te grepp och byg­ga en led. Al­la klätt­ra­re är ute ef­ter nå­got nytt och vill ut­ma­nas på oli­ka sätt.

Var­för just Si­sjön?

– Si­sjön är ett at­trak­tivt om­rå­de som be­fin­ner sig i ett ex­pan­sivt ske­de med ut­bygg­nad av bå­de bu­ti­ker och bo­stä­der. Ett per­fekt nav för Frölun­da, Eklan­da och Askim. Rent stra­te­giskt kän­des det na­tur­ligt att dra igång en an­lägg­ning här. Nu hop­pas vi ba­ra att al­la hit­tar hit för här är al­la väl­kom­na.

Ri­car­do Mo­ra­les, plats­chef på Klät­ter­lab­bet i Si­sjö

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.