’’KOM HIT MED DINA GAMLA SAKER!’’

Hen­rik Orr­beck, på Re­nings­borg, och Sa­ra Sun­daeus, på Next Step group, sam­ar­be­tar om Nya Hovås nya se­cond hand­pro­jekt.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - SIDAN 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Julklap­par­na från för­ra året som in­te stod på öns­ke­lis­tan kan du nu i sam­band med jul i Nya Hovås skän­ka bort till Re­nings­borg.

Från och med fre­da­gen den 30 till den 2 no­vem­ber upp­lå­ter Next Step group sin sista le­di­ga lo­kal, helt gra­tis, till väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen Re­nings­borg.

– Vi kom i kon­takt med Re­nings­borg ge­nom vår ge­men­sam­ma by­rå El­ler­mo­re som be­rät­ta­de att de ar­be­ta­de för att öka kän­ne­do­men om Re­nings­borg och de­ras ar­be­te. De be­höv­de även hjälp med att få fart på in­läm­ning­en av se­cond­hand-saker, sä­ger Sa­ra Sun­daeus, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Next Step group.

Mer än ba­ra se­cond­hand

Re­nings­borg har två se­cond­hand­bu­ti­ker, en i Väst­ra Frölun­da och en i Ang­e­red. In­täk­ter­na från des­sa går till en mängd oli­ka pro­jekt ex­em­pel­vis spons­rar de ung­doms­or­ga­ni­sa­tio­ner som Idrott ut­an grän­ser och Gö­te­borg hoc­key. De sam­ar­be­tar även med fem oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner i ut­lan­det. Dröm­mar­nashus i Mol­da­vi­en som job­bar mot traf­fic­king, en romsk för­sko­la i Bel­grad för 60 barn och en sko­la i Swa­zi­land i söd­ra Afri­ka.

– En idébu­ren or­ga­ni­sa­tion som re­nings­borg har in­te jät­testo­ra musk­ler men när vi får hjälp, som av Next Step och Nya Hovås, blir vi väl­digt star­ka, sä­ger Hen­rik Orr­beck, ut­veck­lings­le­da­re på Re­nings­borg.

Ar­be­te över sam­hälls­klyf­tor

Det är förs­ta gång­en som Re­nings­borg öpp­nar en in­läm­nings­sta­tion i söd­ra Gö­te­borg på det här sät­tet men Hen­rik Orr­beck hop­pas och tror att det kom­me fal­la ut bra.

– Vi är väl­digt okän­da här i Hovås så det är ex­tra ro­ligt att kun­na öpp­na upp här. Det ska bli jät­te­spän­nan­de att se vil­ken ef­fekt det får, vi vet ju att det bor många män­ni­skor här med en väl­digt bra in­komst som gör att vi kan få fi­na saker skänk­ta, sä­ger Hen­rik Orr­beck. Ibland när jag själv ska slänga skräp på Re­no­va och ser allt som slängs i con­tain­rar­na tän­ker jag som ”se­cond­hand­man” stopp. Vis­sa saker som slängs är fi­na­re än det vi får in.

”Är det rätt är det lätt”

I Re­nings­borgs till­fäl­li­ga lo­kal kom­mer den som vill kun­na häm­ta de­ras på­sar som man kan fyl­la med saker att skän­ka. På­sar­na kom­mer även fin­nas att hit­ta på Stads­ut­veck­lings­kon­to­ret i Nya Hovås.

– Vi har ju ba­ra en lo­ka­ly­ta kvar och då vi ska ha ju­le­ve­ne­mang­et här så kän­des det na­tur­ligt att sam­ar­be­ta med Re­nings­borg, är det rätt är det lätt. Det är in­te mät­bart hur många som kom­mer på­ver­kas av det här men och and­ra si­dan är det in­te in­tres­sant ut­an ba­ra vetska­pen om att det man läm­nar här kom­mer gö­ra gått för väl­digt många är det vik­ti­ga, sä­ger Sa­ra Sun­daeus.

Re­nings­borg har in­te jät­testo­ra musk­ler men när vi får hjälp blir vi väl­digt star­ka.

FOTO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

HEN­RIK ORR­BECK, ut­veck­lings­le­da­re på Re­nings­borg, ser med spän­ning fram emot öpp­nan­det av den till­fäl­li­ga lo­ka­len i Nya Hovås. SAMARBETE. Hen­rik Orr­beck till­sam­mans med och Sa­ra Sun­daeus, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Next Step group.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.