Kli­mat­ho­tet nä­ra i

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Hyheter -

ASKIM Den 8 de­cem­ber in­vigs Askims Es­cape Pod vid Askimsvi­ken. Un­der hös­ten och vin­tern har konst­nä­ren Jens Evalds­son ar­be­tat med konst­ver­ket på upp­drag av Trygg, vac­ker stad, Park- och na­tur­för­valt­ning­en och Gö­te­borg Konst.

Konst­ver­ket be­står av en trä­flot­te med en halv­s­fä­risk ge­nom­skin­lig skulp­tur på. Jens har även ta­git fram ett pe­da­go­giskt pro­gram som in­vol­ve­rat fle­ra barn och ung­do­mar från två för­sko­lor och Hjäll­bo fri­tids­gård.

– Jag har bju­dit in fors­ka­re och konst­nä­rer som job­bar med kli­mat­frå­gor på nå­got sätt kopp­lat till ha­vet och så har vi pra­tat om kli­mat­ka­ta­stro­fer och byggt skräp­mons­ter till­sam­mans med bar­nen. Re­sul­ta­tet av det här pro­gram­met kom­mer vi­sas upp i ut­ställ­nings­hal­len, Lång­grun­det, vid Askims ba­det, sä­ger Jens Evalds­son.

En sä­ker plats Re­dan i dag kan man se Askims Es­cape Pod som sit­ter fast­sur­rad i fy­ra be­tong­block vid Askims­ba­det. Det­ta dels för att flot­ten ska kun­na mot­stå hår­da vin­dar men även i hän­del­se av kraf­ti­ga kli­mat­för­änd­ring­ar och över­sväm­ning.

– Tan­ken är att om det blir över­sväm­ning ska den kun­na er­bju­da en sä­ker plats

och skul­le vat­ten­ni­vån sti­ga mer så kom­mer flot­ten föl­ja med upp. Den kla­rar att lyf­ta fem ton och tyng­der­na väger cir­ka 200 ki­lo var, be­rät­tar Jens Evalds­son.

Konst med flyt Kli­mat­frå­gan har länge löpt som en röd tråd ge­nom Jens ti­di­ga­re konst­pro­jekt. Det bör­ja­de med Ma­re­to­pia, en vi­sion om ett fly­tan­de kul­tur­hus och fly­tan­de träd­går­dar i Stock­holm.

– Det var ett konst­pro­jekt som jag till­sam­mans med sex and­ra konst­nä­rer star­ta­de på Kung­li­ga konst­hög­sko­lan. Vi gjor­de per­for­man­ces och konst­verk på vat­ten i Stock­holm vil­ket för­de tan­kar­na till vat­ten­kva­li­tet och frå­gor kopp­la­de till vatt­net, be­rät­tar Jens.

När de se­dan flyt­ta­de flot­tar­na till Lil­je­hol­men i Stock­holm där vatt­net var kraf­tigt för­o­re­nat fick de idén att bör­ja job­bar med vat­ten­re­ning på oli­ka sätt.

– Vi tog kon­takt med fle­ra fors­ka­re och bi­o­lo­ger och er­bjöd dem att va­ra med så nu är vi en grupp på cir­ka 60 per­so­ner som är in­tres­se­ra­de av kli­mat­frå­gor, konst och nya sätt att le­va.

Ont om tid Konst­ver­ket Askim Es­cape Pod är en in­ter­ak­tiv skulp­tur vil­ket be­ty­der att den är öp­pen för al­la att an­vän­da på oli­ka sätt.

– Man kan sit­ta i den och tit­ta på sol­ned­gång­ar el­ler stjär­nor. Den re­la­te­rar även till kloc­kan då den har tolv si­dor så den as­so­ci­e­rar bå­de till kli­mat­frå­gan och till hur li­te tid vi har på oss att fixa det här. Gabri­el Tju­lan­der Jens Evalds­son. ASKIMS ES­CAPE POD. Konst­nä­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.